HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 59

JPEG (Deze pagina), 698.59 KB

TIFF (Deze pagina), 7.66 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

'
{ xt
57
voudigen", doch dat klinkt al anders dan: ,,de bewijzen
liggen voor het grijpen" en ,,een greep in de veelheid
j der feiten. (Blz. 20). I
. In zijn beide brochures komen te zamen niet meer dan vier ,
vvare feiten of voorbeelden voor, dus een per jaar, welke alle straf-
rechterlgk zijn vervolgd.
l Mij lijkt dit: gemakkelijk vertienvoudigen een bangmaker,
e vvant waarom discht hij dan zijn lezers zulke niets zeggende voor-
. beelden op als in ,,Nog eens de lvlillioenen uit Deli, en waarom
t wordt de circulaire van den wd. Assistent­Resident van Medan dd.
5 Juni 1899 over de begraafplaatsen van Javanen, Chineezen enz.
j afgedrukt in zgn beide brochures?
l Om mij onaangenaam te zgn met de holle woorden.:
,,Maar de oud-Resident Koonrnivrnn, wiens plicht het zoo velejaren
,,gevveest is de inlandsche bevolking te beschermen tegen willekeur
,,van de zijde der Europeesche ingezetenen (art. 29 instr:) hoorde
,,dezen schreeuw der ellende niet. De strüdkreet ,,Pro servitute"
,,klonk luider dan de gil der menschelijkheid, die ’s ridders paard
j ,,met de hoeven vertrapt‘?"
i Zooja, dan heeft hij zich vergeefsche moeite gegeven.
A _ Hij noemt immers die circulaire humaan! _ T
Welnu, schoon na mün vertrek uitgevaardigd, is zij het `
1 resultaat van een door. mij lang te voren bevolen
onderzoek.
In mgn eerste brochure vond ik het niet noodig hierop te wijzen:
nu men mg als gevvezen Resident aanvalt, wordt ik daartoe verplicht.
,,Nog eens de Millioenen uit Deli" bevat verder eenige mede-
A deelingen, welke ik getracht heb in hoofdstukken te verdeelen, als
~ vvoordverdraaiingen, verdachtmakingen, betichtingen van onwaar- `