HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 58

JPEG (Deze pagina), 755.25 KB

TIFF (Deze pagina), 7.66 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

{ 2
lil 1

il il
l 1
56 j
Wie zal daaruit afleiden, dat ik die mishandeling der vrouw niet
i afsch uwelhk, doch de gewoonste zaak der wereld vind ‘?
ïi Toen ik het vorenstaande schreef, ging ik van de meening uit, l
dat, zooals gewoonlhk in dergelgke gevallen, aan Mr. vnn DEN BRAND i
iv een overdreven verhaal van het gebeurde was opgedischt, en ik kon
zoo pertinent de volkomen waarheid schrüvemomdat ik de striemen
op de billen dier vrouw zelf had onderzocht en bij het eerste
onderzoek was tegenwoordig geweest, zooals ik bh mhn lezing i
in Moederlan d en Kolonien nog als toelichting heb verteld, .
X waarbij ik het feit tevens als schandelijk heb gesignaleerd.
Nu echter Mr. vArv DEN BRAND bij zijn vertelsel volhardt, mij, j
om zijn lezers te misleiden, woorden laat zeggen, welke ik niet
is heb gebezigd, mh meeningen toedieht, welke ik nooit gehad heb, i
mh laat verdiepen in vraagstukken, waarover ik nimmer heb
nagedacht, terwijl het hein slechts de geringe moeite had te kosten i
om inzage te vragen van het visum repertum en de processtukken,
om van de volkomen waarheid van mijn verhaal te worden over-
If tuigd, meen ik het volste recht te hebben zijn opgeschroefd verhaal
een schandelijk mislukte poging tot verdachtmaking te noemen.
Men slaat trouwens alleen bloederige, geen vieze, etterige wonden l
Q! met een rotting; eenige thd na het slaan kunnen dergelijke bloederige _
wonden wel vies en etterig worden, als men ze niet verzorgt.
Het vorenstaande bevat alle nieuwe feiten of voorbeelden door
A Mr. VAN DEN Bnann in ,,Nog eens de Millioenen van Deli" medegedeeld.
Heeft hij niets beters in zgn mars, zooals zijn geheele manier
van betoogen doet gelooven, dan handelt hij inderdaad verstandig i
ig jr met de overige bewhzen voor zich te houden, en het der Regeering H
l onmogelijk te maken om ze te weten te kernen.
Hij zegt wel ­- blz. 31 - ,,Het zou mg gemakkelhk vallen, de
voorbeelden in ,,De Millioenen uit Deli" te vertien- ~
fi i
li
ll


`lg ` i