HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 56

JPEG (Deze pagina), 739.03 KB

TIFF (Deze pagina), 7.66 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

Tril" """H"""?”""' ”"""' ’ " ’`’’ ’ " · ~. · . ..
l gl
ij; ii ,
li
»l il il
.1 gi j
E4 = l
ij ggi i
l U 54 l
w t t
t ' van hun voorschot wordt gekort, doch willen zij d
,l" trouwen, dan moeten de mannen de voorschotten i
di { aanzuiveren, dan wel overnemen. ,,Daar nu de ongehuwde
Y g j ,,Javaansche vrouwen op de ondernemingen gemakkelijk Javanen ,
B'; ,,vinden die met haar willen samenleven of huwen, omdat zij zoo I
f verbazend weinig kieskeurig o het unt van vrouwen zi'n zoo i
V I 17 ta D 'J
weinig letten op vroeger leven en uiterlijk schoon, zelfs leeftijd, 2
ij. (blz. 48 en 49), en de vrouwen ook wel huwen of samenwonen niet ï
lj i ` I
Ohineezen jblz. 39 en 40), is het regel, dat het voorschot l) dier f
i E j r
gj ; vrouwen toch aan den ondernemer wordt terugbetaald.
ijf A Q
ll) 1
Ie l ,, ·g
àï f. ,,Het geval, verhaald op blz. 31 mnner brochure, van de i
*2 . . .
,,vrouw die vastgebonden werd, en door den administrateur 1
ïiäll . . . .. . . 1
ij.;] ,,ll1lSlFl2llldGld, is wis en degeluk gebeurd in het Landschap Deh, ;
li .... . d
,,en wel op de onderneming Sempali van de Del1­Maatschappu, A
,i ,,nog geen half uur rüdens van Medan, dus bijna in het gezicht
)| N . . _
,,van het Besidentiekantoor. i
til , 5
äj2:2ijï‘ Dat wist de Heer KOOREMAN heel voed, en ik noem het _
ïjillw 77 b
,,oneerligk, het tegengestelde te beweren. l
,,Of bedoelt hij misschien een ander dergelijk geval dan ik? Q
Het zou zeker niet onmo<>·eli'k zi'n hoewel ik het niet gelooveu
R 77 t> 7 ‘c:•
,,mag, waar de oud­Resident zoo pertinent beweert het geval te
ligt
,,kennen. Het is trouwens onder zgn bestuur voorgevallen? (Blz. 19). r
,,Deze circulaire, evenmin als het terugstootende Sjoekoelien achtte d
,,de verhandelaar een woord waardig. Wel achtte hij het de moeite
,,waard, zich te verdiepen in het vraagstuk, of het wel zoo erg is, d
·*’ l ..
jij, ,,een vrouw ten bloede te geeselen, als zij toch nogloopen l<an".(Blz. 23).
,y
ij ·~ e
W j 1) Over de korting van het loon der vrouwen wegens genoten voorschot
l is men het trouwens niet eens. Het kamerlid VAN Koi. spreekt van een
J lialven dollar en MR. VAN DEN BRAND blz. 68 van een dollar sinds.
tl ‘
I « `i
ii
lj i
li -
. i '
ll 1
,j
.j, _N