HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 54

JPEG (Deze pagina), 753.43 KB

TIFF (Deze pagina), 7.66 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

*1 E ­ _
ë ;=, ·
al ,
ix 1 i

i , ,,zaamheden, welke, behalve de door den hr. Koonnivmx genoemde,
° .,aan de vrouwen worden opgedragen?
M ,,Ook stemt het niet met de waarheid overeen, waar ‘
,,de oud­Resident beweert, dat van de ongehuwde vrouwen niets
i ft ,,tot aanzuivering van het voorschot wordt gekort." (Bldz. 39.)
Op de eerste plaats zg opgemerkt, dat door mg op blz. 49,
` behalve de bovengenoemde, ook stapelen, ontvangen, plukken, rggen, i
sorteeren en bundelen van tabak, als de werkzaamheden der ,
vrouwen zgn opgegeven, en onder de door Mn. van om BRAND r
opgenoemde werkzaamheden geen enkele door polderjongens in l
Nederland wordt verricht. Verder, dat op blz. 66 tot en met 70- ,
van ,,de Millioenen uit Deli", waar zoo romantisch een lans voor de ,
Javaansche vrouwen wordt gebroken, geen woord gesproken wordt
- en dat zou op het Nederlandsche, met Indie en Deli, niet
bekende publiek, zeker een schokkenden indruk hebben gemaakt - j
over de thans door hem genoemde meer dan schandelgke werk-
zaamheden in Deli, als regel aan vrouwen opgedragen. H
A, Het Kamerlid van Kon, dat daarnaar toch zeker onderzoek
heeft gedaan, zegt in zgn voren aangehaald dagbladartikel, dat
de arbeid der vrouwen geenszins licht is, en ik moet -,
erkennen van voorschreven vrouwenwerk gedurende mgn vgfjarig
verblgi`, nooit iets gezien, en slechts een enkele maal gehoord
te hebben van een administrateur, die een vrouw bgwgze van
straf steenen had laten kloppen. Dat moet in 1896 zgn geweest. i
Het gerechtelgke onderzoek leverde echter geen resultaat op, doch i
zgn onderneming werd onder speciale controle gesteld. * -
äg Een menigte vrouvvenwerkcontracten heb ik onderzocht, doch
in geen enkel kwam grint baggeren, steenen kloppen, i
beertonnen wegdragen en leegen voor als behoorende tot
Z)
J haar werk, en ik kan de verzekering geven, dat geen enkel contract i

5 l

Z A