HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 52

JPEG (Deze pagina), 717.48 KB

TIFF (Deze pagina), 7.66 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

""""”` '""""” " ""' '" '”` W ' · ··'
ïlïl q
ij i
‘•
W `l
ll E
· so
. ‘ ,,koelie­contract in het Timbanglangkatsche hadden geteekend."
”, Niemand zal beweren, dat er nooit Delische koelie’s arm en
= ziek naar Java zijn teruggekeerd, en wat bewijst het terugkeeren {
` `
i ä van zulke menschen tegen het Delische koelie-systeem? Keeren
niet uit de rijkste en best bestuurde streken emigranten arm en
` ziek naar hun land terug?
Aangenomen, dat die menschen uit Deli kwamen, mag de vraag
gesteld worden, waren het wel Delische koelie’s? Waren zg
j door de planters afgewezenen, die door de wervers ziek en voor
werk ongeschikt waren aangebracht, zooals wel meer gebeurd is?
Waren het koelie’s die ongeschikt waren gebleken voor hun werk,
en in de gelegenheid gesteld om naar hun land terug te keeren ?
Hoeveel emigranten kunnen van elders niet naar hun land terug-
keeren, omdat zg te arm zgn? j
Bovendien lag het toch aan het Bataviasche bestuur om naar
den beweerd deerniswaardigen toestand dier menschen een onder-
zoek in te stellen, en kreeg het bestuur ter Oostkust daarmede eerst i
bemoeienis, indien dit onderzoek daarvoor termen had opgeleverd! g
Al oordeelt Mr. vnrv nnx BRAND een nitknipsel voldoende, toch
volgt nog een ander van nog poverderbewgskracht, uit de ,,PGl1lbl`li3ït
Batawi" van 7 April d. a. v.
,,In het afgeloopen jaar zign uit de Residentie Bagalen all·een142O
,,menschen naar Deli gegaan, en er zijn nog veel J avanen uit die i
,,Residentie in den vreemde? i
De schrijver maakt hier uit de vermoedelük juiste en ook eenig j
mogelgke gevolgtrekking, dat er in die Residentie veel armoede
l heerscht; wat hebben Deli, de Koelie-ordonnantie, het bestuur ter l
Oost-kust daarmede te maken! Toch durft MR. van nm BRAND te
lt schrijven, dat Deli onder de inlandsche bevolking van N.-I. als een r
hel bekend staat!
x ë
l i l
t l