HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 51

JPEG (Deze pagina), 745.67 KB

TIFF (Deze pagina), 7.66 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

va ­
1
­
l
j 19
,,staande de onvoldoendheid dier middelen, denvroegeren
,,Staat, waarin iedereen ongeveer doen kon wat hij wilde, geleidelijk
,,herschapen in een toestand, die zeker bevredigend kan worden
,,genoemd." 1-Iiermede gaf ik mün tegenstander het ruimste veld
nl voor eerlijk gemeende critiek, en hg komt met holle zinnen aan
dragen, zooals nog nader aangetoond zal worden,met grove onwaar-
heden, en wordt in hooge mate persoonlük.
Te dikwijls verklaart hij nog tal van voorbeelden te kunnen
bijbrengen ten bewijze, dat in Deli een hemeltergende toestand
heerscht, maar telkens komt hij ten berde met zulke, die niets
bewijzen, omdat zu of onjuist zijn voorgesteld, of menigvuldiger
voorkomen elders, waar de toestand v-ergelijkender wijze goed is.
l Nu verlangt hij weer, dat de Resident alle Javasche (Hollandsche i
en Maleische) bladen leest, alsof deze niets beters had te doen,
1 daarvoor den tijd had, en wat zou hy uit die bladen kunnen leeren ? `
A Zooals reeds in mun brochure is aangetoond, dat over Deli soms
· T zeer onjuist wordt geoordeeld, veel onwaars wordt gezegd, het ‘
i bestuur van het ware beter op de hoogte is. Toch meent Mr.
l VAN DEN BRAND met een uitknipsel uit het ,,Nieuw Bataviasch .
i Handelsblad" van 19 Maart 1898 te kunnen bewijzen, dat de toe-
T stand in Deli hemeltergend is, en ik een onbegrgpelijk blind en . i
onwetend Resident ben geweest.
, Hij maakt zich inderdaad belachelük. Dit uitknipsel bevat het
T volgende:
v ,,Van Deli zgn hier ruim 40 mannelijke en vrouwelijke koelie’s
Naangebracht, die zich in een deerniswaardigen toestand bevonden.
j Ze waren doodarm, hadden een vieze plunje, en waren door en door
,,ziek. Hoewel ze tot afschrik dienden voor anderen om zich niet
‘ als koelie voor Deli te verbinden, vertrokken twee dagen later
l ,,41 mannen en 18 vrouwen daarheen, die voor twee jaren een
4