HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 50

JPEG (Deze pagina), 756.39 KB

TIFF (Deze pagina), 7.66 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB


Li i l
i
N 1
, 48
M ~ i
i , brengen, dan dat toch zeker noch Mr. VAN DEN BRAND, noch de
Nederlandsche geleerde, noch Dr. TscHUDNowsk1 1) voor ontslag
, bevreesd behoefden te zgn.
i E
g d. ,,Maar is de oud-Resident wel geheel verantwoord, waar hij al
l H _ ,,zich door de afwezigheid eener publieke meening in Deli tracht
j j ,,te dekken? Ik geef toe, dat er gedurende zijn bestuur in de plaat-
jj ,,selijke bladen betrekkelük weinig over koelieschandalen voorkwam.
,,Doch ing dunkt, dat de Resident ook wel andere bladen las dan juist
,,de plaatselijke. Heeft hij dan nooit gelezen, wat er zoo al over
,,Deli in de Javasche bladen verscheen? Het is haast niet te ver-
,,onderstellen. Want behalve in de ,,Javabode", waaruit ik bij het
,,samenstellen mgner brochure verschillende berichten overnam,
,,bevatten van tyd tot tijd ook de andere nieuwsbladen artikelen,
E ,,die den oud-Resident tot nadenken hadden kunnen brengen en hem
ïäml J ,,de oogen hadden moeten openen, indien hij had willen zien. Het zou
,,mij gemakkelijk vallen, de voorbeelden in ,,de Millioenen uit Deli" te _
ig! E vvertienvoudigen, doch ik wil met een uitknipsel volstaan, daar ik l
,,meen, dat het voor mijn deel, de onbegrijpelijke blindheid en onwetend- j
,,heid van den Hr. KooRDMAN aan te toonen, voldoende is." (Blz. 31).
Hier schignt Mr. VAN DEN BRAND zich weder parten telaten spelen ,
door zgn fantaisie. Van pogingen om mij door de afwezigheid
eener publieke opinie te dekken, is immers in mun geheele brochure
g zelfs geen spoor te ontdekken. Na vooropgesteld te hebben, dat het
bestuur, en daarvan heb ik de eer gehad deel uit te maken, geheel ,
op eigen kracht heeft moeten steunen, eindig ik met te zeggen: Y
,,het heeft de te züner beschikking gestelde middelen
E? ,,steeds ten beste aangewend, en het heeft niettegen­ j
1 -1) Zie mgn brochure blz. 8 en 9, en ,,Nog eens ,,De Milioenen uit Y
l Deli ’’’=. Biz. 42. A
. l ‘ L
ll
ll; ;