HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 49

JPEG (Deze pagina), 738.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

l
‘ `
à
1
1

J
l
47
s vaardig gevonden, maar juist is het niet. Want de dokter van den
r i ,,l-leer VAN DEN BRAND zal, als hü conscientieus man is, zich wel
t ,,wachten den schnn te wekken, alsof de patient ziek is van top
; 1 ,,tot teen, wanneer het hem alleen hapert aan het hoofd".
t [ >
. c. ,,En ieder die de geheimzinnigheid kent,waarmede het Binnen
1 i ,,landsch Bestuur zijn daden vreet te omhnllen. en de minachting
: 1 ,,waar1nede opmerkingen in de pers door de ambtenaarswereld
1 ,,plegen te worden begroet en behandeld - en zeker niet het
t J Hallerrninst ter Oostkust van Sumatra, -- zal met stomme ver-
5 1 ,,bazing vernemen, dat de heer Kooai=;MAN zich beklaagt over het
1 1 ,,ontbreken eener geprononceerde openbare meening".
1 1 Gaarne zou ik hierover het gevoelen van de pers zelve vernemen.
_ l want voor zoover mij bekend werd alle geheimzinnigheid, enkele
3 1 `zaken niet geschikt voor publieke behandeling uitgezonderd, door 1
1 het bestuur als schadelrjk voor het algemeen en landsbelang geweerd.
5 De pers werd, gevraagd of ongevraagd, steeds naar waarheid ,
1 ä ingelicht om overdrijving van kleine zaken tot groote te voorkomen,
1 terwijl particulieren, die zaken met het bestuur aanhangig hadden,
1 of zich aan gedane uitspraken niet konden onderwerpen, de inzage
1; werd veroorloofd van alle stukken in het archief aanwezig, ook
- van adviezen in zaken, waarin het nemen eener beslissing aan
‘ ’ hooger autoriteiten toekwam of gevraagd was.
1 Dat weet Mr. VAN DEN BRAND zeer goed. maar zijn ongegronde
, beschuldiging is eenvoudig hieraan te wijten, dat hem persoonlijk
1­ 1 de inzage van archiefstukken is verboden., omdat hij daarvan
1 1 misbruik had gemaakt.
1- _ En wat betreft zgn daaropvolgende verklaring. dat de vrees uit
1 zgn betrekking ontslagen en nergens elders meer aangenomen te
1 1 worden iedereen doet zwijgen, hiertegen heb ik niets anders in te