HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 48

JPEG (Deze pagina), 769.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

ii l
j j
ig 4 lj
lj
- 1
‘ il
1
l
E l
ei , 46 j
j i tegen vvie de drie categoriën van Mr. VAN DEN BRAND soms
bevend opzagen, de hoogste vendutiën hebben gemaakt. Voor d
j` zoover het de Chineesche Hoofden aangaat, verklaarde men dit
_l als volgt: Voor een goedzak hebben zh in het geheel geen eerbied;
hoe meer men hen achterna rijdt, hoe meer eerbied. Dat komt l
p omdat zij niet den goedigen God, maar den kwaden duivel vereeren.
d L Men is echter in Deli niet alleen los van geld op vendutien van d
A gezaghebbenden en bh feestelüke gelegenheden; men heeft daarook A
veel over voor liefdadige en nuttige instellingen. ik zou gevallen ,
kunnen opnoemen van weduwen, die met hun kinderen door het
opjagen van hun armelijke vendutien voor gebrek of armoede i
werden behoed, van zieken, die daardoor in staat vverden gesteld @
,_ om in hun vaderland herstel van gezondheid te zoeken. Evenzoo ,
van planters, die ondersteund of uit moeilijkheden Werden gered. 4
Ik zou kunnen verhalen van een oudgast, die op gemeenschappelüke
gw kosten vverd gepensionneerd en naar zijn land teruggezonden, van ;
arm geworden Europeanen, die in staat gesteld Werden de kost
voor hun vrouwen en kinderen te verdienen, of om elders hun
fortuin te gaan beproeven; van belangrijke büdragen bg rampen
dan vvel voor kerken of gestichten. Wat dat aangaat, geef ik Deli
op grond van wat ik daarvan zeker vveet alleen, ongerekend wat
ik daarvan gehoord heb, met volle overtuiging gaarne een certi-
ficaat van christelijke gezindheid. ` V
Mr. VAN DEN BRAND kent die goede eigenschappen der Delianen 5
zeer goed, doch Waarom heeft hij daarvan niets gezegd? j
lk vermoed vvat hij zal antwoorden; ,,Zal men het den dokter ï
,,die de ziekte in het hoofd van den patiënt bespreekt, kvvalük
‘· l
j ,,nemen, dat hh in zgn verhandeling niet den gezonden toestand der C
E ,,beenen releveert ?" (blz. 6 en T). Doch dan maak ik de opmerking
van het ,,Vaderland" van 23 April tot de müne: ,,Dat is heel i
4 l
li ?
la
l ‘# ;
, i
1