HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 47

JPEG (Deze pagina), 733.16 KB

TIFF (Deze pagina), 7.67 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

q
:
il

·
11
E
45
l
1 op. ln Atjeh viel indertijd, toen de officieren nog oorlogstoelagen
hadden, hetzelfde Waar te nemen, evenzoo op Lombok en bij
3 kleinere expeditien, zooals indertijd op Oelebes te Pangkadjene.
·- Zoodra echter na een expeditie de normale toestand intreedt,
E houdt het opjagen van vendutien op, omdat men dan de vvaarde H
1 van het geld meer leert vvaardeeren.
1 Dit is ook in Deli te constateeren, waar geld maken lang zoo
1 vlug niet meer gaat en ook lang zoo zeker niet meer is als vroeger.
,7 De vendutien brengen minder op dan vroeger, als men in aan~
1 · merking neemt, dat de inboedels over het algemeen een veel
1 r grooter waarde hebben dan vroeger.
j Voor vendutien bij ambtenaren, speciaal voor die bij het Binnen-
1 · landsch Bestuur, komt daarbü, dat Vorsten, Grooten en Hoofden,
­_ van alle rassen, koopziek zün, vooral als zooals in Deli, over-
vloed van geld hebben. Zh zijn daar nog echte parvenus, wat
1­ l hun inkomsten betreft. De vorige Sultan van Langkat heeft mij
1 meermalen verteld, van hoe Weinig inkomen hg vroeger leven .
E incest, en nu, zeide hij tot slot, vveet ik eigenlgk niet wat te doen
1 met mün geld. Voor de andere Vorsten, speciaal voor den Sultan
van Deli, die dien tyd van geringe inkomsten heeft mede gemaakt, H
1 geldt hetzelfde. 1 ‘
- Evenzoo voor de Chineesche Hoofden en de Klingaleesche; zij H
C kwamen arm in Deli. en nu zgn zg rük, tenminste vvelgesteld.
,1 E Allen komen gaarne op vendutien om te laten zien, dat het voor
1 hen op eenige tientallen of honderdtallen guldens niet aankomt,
1, i en hun onderlinge animositeit verleidt hen dikvvijls om spotprijzen
11 H te bieden.
1 Men meene echter niet, dat goedige,, plichtvergeten ambtenaren
1 de hoogste vendutien maken. De vendutiecijfers bewhzen veeleer,
1- dat de strengste en ijverigste ambtenaren in Deli, mannen
l
i