HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 46

JPEG (Deze pagina), 724.78 KB

TIFF (Deze pagina), 7.67 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

nja
lj
il 1
H l
9 j . ·
áï `
l ll
jj
la . 1
jj 1
jl . ,Y
j 44
ij jl
a; gezegd, daar alle strafzaken van Europeanen door handen van den
5 _ jl
j Resident gaan. j
Z F
‘ ; Of wil Mr. van DEN BRAND het _doen voorkomen, alsof de vorige jl
L 1l
‘ ; Resident zich door de voorgespiegelde hooge vendutie bij zijn ver- l
1 trek niet heeft laten verleiden om zijn plicht te verzaken, wat 1
j , zeer zeker het geval is geweest, dan werpt hg een blaam op alle
j vorige residenten, die allen zonder uitzondering hooge vendutiën
_ hebben gemaakt. Immers indien, het geraffineerde systeem l
j van Mr. van DEN BRAND niet de verwachte uitkomsten had gehad,
dan zouden de drie belanghebbenden bij slapheid van bestuur en ‘ j
iw; . . . . Y
gj * het slapen der Justitie dit sedert lang niet meer hebben
'ä toegepast.
Dit geraffineerde systeem bestaat dan ook alleen in zijn i
*1 l . .. . . . l
" verbeelding, zooals blrjkt uit het opjagen der vendutie van Mr. 1
1 li
ä j DANNENBDRGH.
_ De waarheid in de vendutiekwestie is eenvoudig deze, dat ter 1
Oostkust van Sumatra, in het bizonder in Deli alle vendutien hoog l
_ gaan, ten minste veel hooger dan in andere Gewesten. Dat is het
l I
gevolg van de daar heerschende welvaart onder de particulieren
yjyj l
en van den betrekkelijk korten tyd, waarin men tot welvaart ge­
· raakt is. Hierdoor is men los in het geld uitgeven, ziet men er
niet tegen op nu en dan, als men daarin lust heeft, of door wed­
al .. . . l
ijver van anderen wordt geprikkeld veel geld, soms nutteloos uit E
1 ‘l j
jïlg te geven. Toen vroeger op Java nog algemeen welvaart heerschte, ä
2 l . . .
j ë maakte men van vendutien een uitgaansdag, en brachten ze in j
den regel hooge sommen op. In Palembang, waar tegenwoordig i
evenals in Deli een aantal goed bezoldigde Europeanen in het i
particuliere werkzaam zgn, en waar zij door hun afgelegen wonen
· ; en drukke bezigheden even weinig gelegenheid hebben tot uitgaan
i als in Deli brengen de vendutien gewoonlik ook een hoog cijfer l
7 U D r a .
i ‘
l ï l
|`§ ä
1i
.1 .1