HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 45

JPEG (Deze pagina), 706.39 KB

TIFF (Deze pagina), 7.67 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

l
.
l =
ll ·
Wat de politie aangaat, zg nog gewezen op het groote aantal
strafzaken, door de Landraden te Medan en Bindjey afgedaan
i - volgens de laatste statistiek in 1899, 161 en sedert is dat getal
t zeker niet verminderd - en men zal moeten toegeven, dat de
l opsporingsdienst in Deli, schoon Mr. VAN DEN BRAND terecht zegt
(blz. 30), dat zij volstrekt onvoldoende is, haar best doet.
Van de door mg aangeroerde vendutie­kvvestie zegt Mr. VAN DEN
BRAND, (blz. 41):
· ,,1k maak van deze gelegenheid gebruik uitdrukkelijk te ver-
­ A zekeren, dat het in de ,,Millioenen uit Deli" aangehaalde voorbeeld
` j ,,van de laatste Residentsvendutie, in de verte niet de bedoeling
> ,,had, een smet te werpen op het karakter van den oud-Resident
‘ l ,,VAN DER STEENSTRATEN. Mgn bedoeling was, zooals ik op blz. 19
T ,,dier brochure reeds zeide, uit te doen komen de drie groepen,
L l ,,welke belang hebben bg slapheid van bestuur en het slapen der
Y l ,,Justitie: de inlandsche vorsten, de Ohineezen, de planters. De hooge
‘ ,,prgzen op zoo’n vendutie besteed, dienen dan ook vaak om te 1
i ,,laten zien, wat de opvolger verwachten mag, indien zgn opvatting
,,van zijn taak in overeenstemming zal blgken te zgn met die der
3 ,,belanghebbenden."
E Opgemerkt zg op de eerste plaats, dat blijkbaar in mgn weerlegging
1 van Mr. VAN DEN BRAND’S schandelgke insinuatie tegen den
1 controleur die vendutie hield, doch .... bleef, - blz. 19 en 20 -
berust wordt; ten minste in zgn nieuwe brochure zwijgt hij daarover.
3 Verder dat deze uitdrukkelijke verzekering in strijd
{ met al wat in zgn eerste brochure over het toetoepstelsel') wordt
C 1) Zie blz. 49 mijner brochure:
ll j ,.Tegen misdrijven in het algemeen, doch in liet bijzonder tegen mishan-
Cl ,,deling van werklieden is door de Delische bestuurders altijd zeer streng
. ,,opgetreden, en zonder aanziens des persoons? ­