HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 44

JPEG (Deze pagina), 740.43 KB

TIFF (Deze pagina), 7.67 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

lt
ll
J1 x;
e , ll
al tl ‘
al
l

ll l
il l
ll s l
ë l 42 l
.§ l ll
ï l ,,En het bestaan dier gezonde verhouding blgkt het duidelgkst l
Ml ,,uit de vele blijken van sympathie en den lof, waar-
’ g ,,inede door de planters wordt gesproken over de flinke, doortastende 4
‘ .ambtenaren 1 die hen alles behalve met een fluweelen handschoen l
, .7 7
· d ,,hebben bestuurd? i
,, Ziehier wat diezelfde rechterlrjke ambtenaar, op wiens oordeel §
l hooge prüs wordt gesteld, in dat artikel zegt van de controleurs-
j, magistraten en van de politie in Deli: i
l ,,Voor zoover ik heb kunnen nagaan, werkt deze uitbreiding van r
,,de rechtsmacht der magistraten ook tot civiele zaken-waarvan l
l. .` . . . .-
gl; ,,de waarde in geschil niet meer dan f2oO bedraagt- ,,zeer l
l ” ,,goed, terwijl de gunstige opinie, welke ik omtrent de ,
Lil lïr _ geschiktheid van de Oontroleurs bi` het B. B. o de Buiten- Q
U v JD .
al" ,
fl r' bezittingen tot de rechts draak in het algemeen reeds sinds lang l
j j' 77 U D C
. · ‘
,,heb gekoesterd en waarvan ik in No. 1014: van het Ind. Weekblad l
al ,,van het Becht getuigenis gar", sedert ik met velen hunner {
iisg . ersoonli' k kennis gemaakt en van hun werkzaam- l
l .7 ZJ `
jl, ,,heden inzage genomen heb, er volstrekt niet op is j
. ,,ver minder d." l
,,1-Iet zal wel niemand verwonderen, dat het bestaan van deze
' ,,tweederlei soort politie - van het Gouvernement en van het
Al l . . r
il l .lnlandsch zelfbestuur - niet verschillende bevoegdheid oo een l
xy .1 t> ,
i§l‘lc°‘ .en hetzelfde terrein wel eens leidt tot conflicten en in allen {
sl; K ·7 7 3
,,gevalle belemmerend, zooal niet verlanimend werkt." l
Men vergelijke nu de zeer uiteenloopende beoordeelingen van de Y
politie-rechtspraak in Deli door Mr. DANNENBERGH en Mr. VAN DEN t
BRAND, en oordeele met inachtname van beider kwaliteiten. Q
"li l · W · · r
l~ l :
[ ‘ 1) Met de flinke en doortastende ambtenaren van vroeger wordt nog al .
li l eens gesold. Men vergete daarbij niet, dat wat vroeger llink en doortastend
V 2 werd genoemd, tegenwoordig dikwijls straf rechterlijk vervolgd wordt. .
l S
1 ~ ]
E i ï
‘ L
"· .