HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 42

JPEG (Deze pagina), 765.84 KB

TIFF (Deze pagina), 7.67 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

.ni"‘ `
1
Y j 1
rl
1 jj
; ` l
. l
ll . l
is i
`ï ?· 4:0 4
r ­ 1
b. ,,Het zal dan ook in geheelNederlandsch­Indie-­behalve dan
· i
* { vnatuurlük in Deli - niemand in het hoofd komen bij eontraetbreuk l
. . . . l
i r ,,door een inlander, iets anders van den rechter te eischen dan l
ä l
e ïr ,,vergoeding van kosten, schaden en interessen. ‘
j ‘ ` ,,ln Deli echter, en ziedaar weer een ontegensprekelijk bewijs.
,,hoe de ongeoorloofde verhouding van meester en dienaar den l
j ,,IHGllSCl1 onbevattelgk maakt voor de meest elementaire rechts-
,,beg1‘ippen, kan men zoo iets -- en erger- verwachten. Een
,,verrnakelijk staaltje geeft ons Mr. R. Z. DANNENBERGH, de eerste
X2 z ‘
l I ngegradueerde Landraadpresident te Medan, waar hg schrüft (Het ;
lil ,,reeht in N.-I. 1894, deel G2, blz. 22); Kreeg ik dan ook aan het · ` j
j ,,begin rnüner werkzaamheid ter Sumatra’s Oostkust, vanEuropeanen
,,wel eens brieven niet het verzoek om Inlanders of vreemde ;
l‘ rï ` . . ï
M ,Oosterl1n¤en die zoo brutaal waren eweest om tegen hen een
V 7 b 7 n
.
z `BI • • . . . , . •· 1
gm ,,c1viele actie in te stellen, eens flink te straffen, ik meen mij te i
_%>j‘·:i .
_ ,,inogen vleien met de hoop, dat mijn vier-jarige werkzaamheid aan ;
ndergelijke wanbegrippen voor goed een einde zal hebben gemaakt. g
I ‘i • » .. . ­ . .. . ·
,,Il< noemde dit staaltje vermakelijk,is het niet eigenlijk 1ll·bl`€l.ll`lg` i
,, en staat het niet daar als een teeken ter waarschuwing, waarheen de .
Jip npractük der Koelie-ordonnantie leidt ?" Aldus Mr. VAN DEN BRAND
op blz. 27.
Wel neen, dat staaltje bewgst immers niets tegen Deli oflioelie-
ll E ffif MM . .
Fiji Nederland, waarin de brochure van Mr. VAN DEN BRAND gunstig beoor-
,· deeld wordt:
3 ,,llen versta ons wel ; wat de Europeanen niisdrgven, wordt getoetoept; g
om de ,,oontract.·koelie’s gestraft te krijgen, behoeft men niet ver te gaan. §
{ Een ,,eenvoudige aangifte door een Europeaan in een kort briefje gedaan aan ,
§§ ,,den kontroleuranagistraat onder wien men ressorteert en zonder dat zelfs i
,,van beeediging der verklaring sprake is en deze straft volgens de usance
· 3 ,,er duchtig op los; naar de sohrgver verhaalt ook wel zonder dat er iets i
1 J ,,strafbaars is gedaan; alleen ter wille van het prestige - God betere ’t- ,
l N ,,van den Europeaan? p
. lr .
li
ä ï
rï ja
I 2
i
al 1
T. je