HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 41

JPEG (Deze pagina), 690.07 KB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

V
-;
1%
ll ‘
i
i 39
r - dus geen contractvverkman - vvegens het liegen tegen zgn
l baas, dus een niet strafbaar feit. toch gestraft heeft, vertrouvvende,
dat de aanklager daarvoor erkentelijk zou zijn en dit toonen door
‘ later zijn vendutie op te jagen.
In het volgende verhaal is sprake van een magistraat, die op
s 0 h r i ft el ij k v e rz 0 e k van een hoofdadministrateur z 0 n d e r
t eeni g n ader ond erz 0 ek eenige Werklieden strafte vv egens
A de achter hun namen opgegeven overtredingen.
En nu meent Mr. vAN DEN BRAND, n a d a t het geval met den
koetsier in de ,,Suniatra Post" onder aanvoering van goede reden en
e e n r e u s a c li tig e le u g e n is genoemd, zich te kunnen verschuilen
ï achter de door niets gemotiveerde bevvering, dat niemand zoo
i onnoozel is om niet te begrüpen, dat die magistraat ook
zijn rol heeft vervalscht.
Geloove dit vvie vvil, de geheele inkleeding van het verhaal, de
juist e bijvoeging der vvoorden: vv a ar v an niet is ho 0 ger
I b er 0 ep, de 0 nj ui s t e bevvering op blz. 58 van ,, de Millioenen in =
j Deli", dat de vonnissen door den magistraat gewezen
nooit aan den President van den Landraad worden
‘ gezonden, de uitdrukking op blz. 55: Er Wordt geen recht
gesproken in Deli, er worden vonnissen geveld, het
i pertinente: Drie maanden dvv angarb eid, om dat de man
h ad g el 0 g e n t e g e n zijn b a a s, maken het glashelder, dat
Mr. VAN DEN BRAND geen ander doel had met zijn verhaal dan
de rolreehtspraak in verdenking te brengen, en het te doen voor-
i komen als of de magistraten z 0 n d e r e e ni g e c 0 n t r 0 l e straffen
d wat zij verkiezen, zelfs het liegen. 1) ·
1) Dat ook anderen uit de mededeelingen van Mr. VAN DEN BRAND d it
en niets anders gelezen hebben, blijkt uit onderstaande zinsnede uit het
artikel van den Heer Rooknmcnn in de ,,Ainsterdannner," i\'eekblad voor