HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 40

JPEG (Deze pagina), 758.90 KB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

ï l
1 E
I l
l
1 ll
lx ‘ l
, 1l
l 38 l
~ ,,Zeker, daar is geen twijfel aan - veroorloof mg u daar een j
N j ,,enkel voorbeeld van te geven." ·
“ ,,De Hoofdadministrateur eener groote maatschappij, had een
l ,,koetsier en die koetsier had eene moeder, of` liever è vvant hier is ·
1 ,,die Urquelle alles Ueb els - had geen moeder, maar deed als
è ,,of hij een moeder had. Die gefmgeerde moeder nu vverd ziek
,,en stierf. De koetsier vroeg den toean-maatschappij verlof haar 1
jy ,,te gaan begraven, wat hem vverd toegestaan.
,,Een paar dagen daarna kwam de waarheid aan het licht. i
i ,,De toean-maatschappij vverd boos, dat is menschelgk, en
`_ ,,stuurde in zgn drift den koetsier ter bestraiïing naar den Magistraat,
‘ Hhetgeen dom was zoudt gg meenen. Toch niet. Met eene geest-
,,kracht, die den toekomstigen Napoleon kenmerkt, zette de j
,,Magistraat zich over de wet heen en strafte de koetsier
V ,,met drie maanden, de maximumstraf, vvelke hg bevoegd is op
. ,,te leggen en waarvan niet is hooger beroep.
,,Drie maanden dwangarbeid, omdat de man had
_ ,,gelogen tegen zijn baas! l
W; ,,De planter, die mg het geval vertelde, voegde er gemoedelijk
pakje ,,aan toe: Natuurlijk was de man niet strafbaar, maar ·
,,vvg planters zien zoo iets graag, voor ’tprestige Weet u. En
g' ,,hij - d. i. de controleur - zal het ook wel gedaan hebben met l
,,het oog op zgn vendutie natuurlgk.
,,Och kom, hoe kan men zoo’n edel mensch zulke lage bedoelin- Q
,,gen toeschrgven. Het is toch duidelgk, dat vvetsverkrachting, zoo
,,ooit, hier noodzakelijk was. Tot heil van het algemeen moest J
,,hier het recht van het individu worden opgeoii`erd". d
Niemand kan uit dit verhaal iets anders lezen, dan dat een 1
1 magistraat ter Oostkust van Sumatra, zich heeft schuldig gemaakt
11 aan het met drie maanden dvvangarbeid straffen van een koetsier
1 .
a ;‘
l 5
2 1;