HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 39

JPEG (Deze pagina), 728.07 KB

TIFF (Deze pagina), 7.69 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

i ë
l à
l
,,p0litierol, die immers bewaard wordt, ons inlichting kunnen
,,geven omtrent het geval van den koetsier, die wegens liegen
,,gestraft werd. Deze onnoozelheid zal wel niemand willen slikken,
,,daar ieder begrijpt, dat de betrokken Magistraat de domheid niet
,,zal begaan, in de rol te boeken, dat de man wegens liegen de ‘
,, straf werd opgelegd. Dat zal natuurlijk iets anders worden genoemd.
Ziedaar een nieuwe zware beschuldiging, waardoor alle magis-
traten ter Oostkust verdacht gemaakt worden, omdat geen naam
genoemd wordt, en als eenig bewijs wordt aangevoerd:
i ,,Een hooggeplaatst ambtenaar te Medan deelde mij indertijd
· ,,mede, hoe het hem bekend was, dat een geheele rol valsch was
Nopgemaakt: geiingeerde getuigen enz." ­
E Welk verstandig man zal waarde aan zulk een praatje hechten! Op
- i die wüze kan immers de geheele wereld worden in verdenking gebracht!
@ Er is echter meer.
Van het bedoelde geval, in de ,,Surnatra Post" van 27 November
1902 een reusachtige leugen genoemd, wordt op blz. 29 -
mijner brochure gezegd: ,,Volgens genomen informatie is een
vdergelük feit nimmer ter kennis van hetbestuur gekomen, zoodat
!· · ,,Mr. VAN DEN BRAND zich verdienstelük had kunnen maken door
Q ,,daarvan aangifte te doen ter bevoegde plaatse".,
, Ik acht het van genoeg gewicht hier af te schrgven, wat Mr.
VAN DEN BRAND daarvan zegt op blz. 21 en 22 van de ,,Millioenen uit
Deli". ,,Maar het is toch zeker niet alleen door het gracelijk
vaccepteeren van hormat (eerbewijs) en onderdanige
nkruiperrj, dat de controleur zoo hoog staat aangeschreven bij
; ,,den planter? zal toch zeker ook door zijn hulpvaardigheid
ë ,,en welwillende tegemoetkoming - voor zoover die natuurlijk
l Uvereenigbaar zijn met zijn plicht als magistraat - dc tabak-
,,kers aan zich binden?
E è