HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 37

JPEG (Deze pagina), 729.29 KB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

ï ee
l Aangenomen mag worden, dat Mr. v.xN DEN BRAND, die te Medan
­ woont, en zooals hij op blz. 8 zegt, door nadere bestudeering
j van het Koelie-vraagstuk een aan zgn vroeger zoo gunstige rneening
j daarover tegengestelde heeft gekregen, van die loonsverhooging af
1 wist, toen hij zijn eerste brochure aan zijn uitgever zond. f"
Waarom hü haar niet daarin vermeldt, is nu bekend; hg wilde
alleen de slechte zijde van Deli in het licht stellen. Daarom mocht
hh echter tegen beter weten in zijn lezers niet misleiden, door in
,,de Millioenen uit Deli" (blz. 67) te schrijven:
,,Hieronder volgen de handteekeningen met de opgave van het
v ,,genoten voorschot, dat gewoonlijk 15 dollars, en die van het loon. D
,,dat meestal minder, nooit meer dan 4.50 dollar per maand
,,bedraagt".
j 9. ,,Eenmaal gewoon geraakt aan het leven en den geregelden
.,,arbeid op de ondernemingen, hernieuwen bijna alle contractwerk-
,,lieden elk jaar hun contracten, en wordt het verlangen naar hun =
,,dessa te sterk, dan begeven zij zich daarheen, in den regel om ,
,,spoedig naar Deli terug te keeren en weder contractkoelie te
,,worden, liefst op hun oude onderneming? (Blz. 36.)
Hiertegen kan Mr. VAN DEN BRAND blijkbaar in, het geheel niets '
inbrengen. Wel beweert hg blz. 3:2, ,,dat ieder ~ behalve weer
,,de Oud-Resident - weet, dat onder de inlandsche bevolking van
,,N.-1. Deli als een hel bekend staat", doch eenige regels te voren
schrüft hij zelf, dat ,,in het afgeloopen jaar uit de Residentie
W ,,Bagelen alleen 1420 menschen naar Deli zijn gegaan".
W Die 14.20 menschen zullen toch zeker niet naar Deli zijn gegaan
j om het slechter te krijgen dan in hun eigen land, waar het, al laat
de welvaart te wenschen over, bij lange na geen hel is. .
Dat zg het tegenwoordig in Deli nog zoo kwaad niet hebben,
è


l
l
l l