HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 36

JPEG (Deze pagina), 765.55 KB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

l
L 5 E
l j
1 planters en belanghebbenden by de tabakscultuur in Deli, kreeg
· ik van allen een bevestigend antwoord met de büvoeging: dat _
· bestaat al eenige jaren. Voor mij, wiens laatsten indruk
van Deli was geweest, dat de loonen voor een groot deel reeds M
j $ T en $5 4.50, voor het kleinere deel geleidelük aan het verhoogen
waren, bestond geen enkele reden om aan de geloofwaardigheid _
r mijner berichtgevers te twijfelen. Ten overvloede zij gewezen op
‘ de notulen der 37** algemeene vergadering der Deli PiEll1lZGl`S·VGl`·
eeniging, Zaterdag 26 Maart 1902, waarin staat: .
,, H et Bestuur heeft aan het Planterscomite te kennen gegeven,
lg ,,dat het in de werkcontracten voorkomende minimumloon van $ 6,
,,voor Javanen en $5 3.- voor Javaansche vrouwen te laag is; over
, ,,het algemeen wordt toch meer verdiend. Het Oomite
_ ,,kon zich er mede vereenigen, dat in de werkcontracten, als
,,minimum $ 7.- en $5 4.50 wordt vermeld, en stelt nu aan de
,,Leden voor, dat ook zg, voor zooverre dit nog niet i
vgeschiedt, zulks in de contracten zullen opnemen, en aan
,,hunne wervers op Java mededeelen, opdat de Leden der
,,Plantersvereeniging in deze conform zijn. Na eenig
,,debat keuren de Leden zulks goed".
ij? Hieruit volgt, dat op die 26 Maart 1902 voor alle leden der
? Plantersvereeniging bindend gemaakte loonsverhooging de ver-
Qà; gadering van den Indischen Bond van 29 Maart 1902 hoegenaamd
geen invloed kan gehad hebben, en ik de volle waarheid vernielde,
7 door op blz. 47 te schrüven: ,,Alleen moet hg - de werkman -
f niets meer betalen voor zijn kleeren, doch dat maakt zoo weinig
,,uit, dat het voor hem nadeelig verschil door de sedert een paar W
,,jaar bestaande loonsverhooging van 6 op 7 dollar voor een man W
ë . ,,en van 3 op 41/., dollar voor een vrouw, ruimschoots wordtvergoed". ï
I Q Nog een andere gevolgtrekking is hieruit te maken.
2
EY .
lj j
j