HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 32

JPEG (Deze pagina), 717.52 KB

TIFF (Deze pagina), 7.66 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

.
l i ‘
i
ji so
,,van meer dan een maand, dan wel wegens desertie of het onder-
j` j ,,gaan van straf, niet heeft gewerkt, wordt bij de berekening van
,,den duur der verrichte diensten of van de overeenkomst niet
‘ ,,medegerekend.
· t ,,Op het overeengekomen loon van den arbeider mag geenandere
U ,,inhouding plaats vinden dan die, welke bn de overeenkomst
, ,,bepaald is, en die wegens betalingen, waartoe de arbeider bg
,,rechterlijke uitspraak veroordeeld is, zoomede het opvatloon wegens E
,,desertie". i
Ook uit de door mij vermelde sedert een paar jaren bestaande
verhooging der loonen van mannen met $ 1, van vrouwen met $ 1.50,
kan volstrekt niet worden afgeleid, dat zü naar mun meening l
E nu hoog genoeg zün geworden. Daarvan werd uitsluitend gewag ,
gemaakt om aan te toonen, dat hiermede ruimschoots wordt ver-
goed (blz. 46) het bedrag, dat de werklieden thans meer dan vroeger j
ï_ moeten betalen voor hun kleeren, als gevolg van het prijzen van
uit Europa betrokken goederen in Ned. munt.
Juist of niet ten aanzien van den tüd van inwerkingtreding,
reden tot overdrgving had ik volstrekt niet, want mijn betoog
bleef juist, hetzg die verhooging lang of kort bestond.
jj; Al ware mun opgave van duur onjuist, dan nog zou geen beschaafd i
A schrijver daaruit de betichting distilleeren, dat ik het met de
waarheid zoo nauw niet neem, want voor het vermoeden j
zelfs van kwade trouw bestond geen enkele reden. · ‘
Ik schreef echter geen onjuistheid.
De Delische loonenkwestie is een zeer ingewikkelde, en kan met
geen groote woorden worden uitgemaakt. Daarvoor is groote j
kennis van zaken noodig, zoomede van de verschillende afwijkingen
ä , van als regel aangenomen loonbepalingen, waarom ik mij van i
I, speciale bespreking heb onthouden. Over de jongste loonsver-
i.
I

i *1 ‘
V