HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 30

JPEG (Deze pagina), 741.74 KB

TIFF (Deze pagina), 7.88 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

28
,,Voorschreven loonregelingen gelden voor alle leden der Planters-
nvereeniging, en dat zijn bijna alle tabakplanters in Deli, Langkat
,, en Serdang, de streek, waaruit de Delische millioenen zijn gekomen,
x ,,dus waarvan Mr. VAN DEN BRAND zooveel kwaad heeft verteld. Zij E
( _ ,,stellen een getrouwd Javaansch paar in staat°om van hun
, ,,loon goed te kunnen leven, zelfs over te leggen, zooals dan ook
,,door velen wordt gedaan. En een ongehuwde vrouw, kan, ,
,,als zg dat wil, best rondkomen, en zich voldoende kleeden, .
,,zonder dat zg zich behoeft te prostitueeren. Daarmede stelt zich
E ,,echter de Javaansche, die als contractvrouw naar Deli komt, niet ·
,,tevreden". (Blz. 49.) i
,,Er bestaat dus geen enkele reden om de planters te beschuldigen (
,, van bedrog of benadeeling hunner werklieden door hun loonen j
W ,,als altijd in dollars uit te betalen". (Blz. 47.)
I), ` Niemand kan uit het vorenstaande lezen, dat, zooals door Mr. ,
Nl M vAN DEN BRAND wordt beweerd, door mij de loonen der ongehuwde
< vrouwen niet te laag, evenmin de Delische loonen in het ,
algemeen hoog genoeg of voldoende worden geacht. w
y Ieder Deliaan weet trouwens beter.
i, Overtredingen der Koelie-ordonnantie zijn even mogelijk als van
` I -elke wetsbepaling; blijkens het voorkomende op blz. 6 mgner
brochure acht ik het zelfs mogelijk, dat b. v. op de beschreven
Q P wgze de ordonnantie meermalen dan rnij zijn gerapporteerd, over-
A 2 treden is. Doch dit bewijst niets tegen die ordonnantie, evenmin
als afwnking van een overeenkomst iets tegen den inhoud daarvan
bewijst.
‘ Mijn bezwaar was gericht tegen het beweren van Mr. VAN DEN BRAND,
dat volgens het wer kcontract aan de vrouwen geen loon wordt
, betaald voor de dagen, dat zij niet werken, waardoor hij zijn lezers
ë in de rneening brengt, dat de werkgevers volgens dat contract of,
j .
1
l