HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 20

JPEG (Deze pagina), 715.88 KB

TIFF (Deze pagina), 7.67 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

W YH WMD B D

li
l
i
à l8
ii ' i
het bestuur verduisterde strafzaken geen doodslag en onwettige j
vrijheidsberooving meer voor, terwijl hij op blz. 23 van zijn:
j ,,l/iillioenen in Deli"'heeft beweerd: t
,,Onwettige vruheidsberooving is daar (op de ondernemingen.
,,aan de orde van den dag". °
,,Doodslag ~ door Europeanen ­ komt veelvuldig voor".
Hieruit meen ik te mogen opmaken, dat hg, wat die twee straf-
bare feiten betreft, erkent zich vergist te hebben. t
Voorts verklaart Mr. van DEN BRAND alleen op de bekende voor-
waarden geneigd te zijn zijn grove beschuldigingen te bewijzen. B
Die voorwaarden zijn: straffeloosheid voor de betrokkenen en een
door de Regeering bevolen algemeen onderzoek.
` Het avondblad van het ,,Algemeen Handelsblad" van 4 Mei j.l.
jl zegt daarvan: ,,ls die houding, mogen wij vragen, te verdedigen j
,,bij iemand die als openbaar aanklager optreedt? Bij iemand, die l
E, ,,van den Ministervan Kolonien verwacht dat hij, eigen eere niet
Q ,,achtende, zal opkomen voor de Gerechtigheid?
En het ,,'aderland" van den 23 April j.l.: ,,Een dergelijke .
,,houding komt ­ wij aarzelen niet het te verklaren - niet te pas".
,,Wie zïo ernstige beschuldigingen uit en staande houdt als W
,,Mr. van mmv Bnriivn, heeft ze waar te maken, ook wanneer de i
,,Begeering b.v. van meening is, dat een onderzoek voldoende kan
,,geschieden door de ambtenaren ter Oostkust, onder wier ressort
,,do vak msn Bimivifsclie klachten vallen".
Naar mijn meening is niemand zekerder er van dan lir.
vniv nniv Bnriivn zelf, dat de Regeering op grond van de zeer weinige
~ hoogstens vier ­- binnen een tijdperk van vier jaren voorge- ï
vallen inderdaad ware feiten, welke hij vermeldt onmogelijk ë .
` E een algemeen onderzoek bevelen kan, en dat zij aan betrokkenen
in strafzaken onmogelijk straffeloosheid kan verzekeren. Daarom
l