HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 19

JPEG (Deze pagina), 772.47 KB

TIFF (Deze pagina), 7.88 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

17
aken ,,Dit aanhouden op grond van artikel 202, - van het Reglement
[ dgn op het reohtswezen ter Oostkust van Sumatra - beperkt door de
Tjjgu ,,circulaire van 1887, welke in 1897 op last werd gehandhaafd,
Gym; ,,noemt Mr. vAN DEN BRAND onwettige vrijheidsberooving, die aan
ggrgm- ,,de orde van den dag is". (blz. 58).
jsghg Van deze op ofiicieele stukken gegronde weerlegging van hoogst
Delig- ernstige beschuldigingen tegen Bestuur en planters, meent Mr. 1
gym, VAN DEN BRAND zich met de volgende zinsnede (blz. 40) te T
kunnen afmaken:
img. _ ( ,,Evenals de serviliteit der planters voor de ambtenaren B. B.,
mede ,,bestaat volgens den Hr. KOOREMAN het toetoepstelsel geheel in mijn ,
. i ,,verbeelding. Twee alinea’s verder erkent hij het echter volmondig 1
Jdeu ,,voor zoover de klapzaken betreft, hoewel onder het voorbehoud
ggtrp ,,dat in de laatste jaren van het toetoepen van zaken geen
DEN ,,sprake meer was. Daarover heb ik een geheel andere meening en ,
bgmy ,,blijf­er bn, dat in de laatste jaren herhaaldelük zaken getoetoept
igçhg j ,,(verduisterd) zijn. Deze zaken betroffen niet alleen klapzaken,
(3, GD ,,doch ook verduistering, oplichting, misbruik van vertrouwen, zware
;_ 51) Hmishandeling e. d. Het ligt, ik herhaal het nogmaals, niet op mijn
mu ,,weg de namen der betrokkenen bekend te maken, en ik ben alleen op
yhgt i ,,de bekende voorwaarden geneigd, mijn beschuldigingen te staven".
çyjjyjg De uitdrukking in de laatste jaren is zeer vaag; daarmede
ggên 1 kunnen evengoed, de laatste vier als de laatste veertien jaren b.v.
worden bedoeld. Daarom heb ik niet geschreven, dat in de 1
aggu laatste jaren geen klapzaken meer zgn getoetoept, wel dat dit
jmat sedert 1896 niet meer is geschied, en Mr. VAN DEN BRAND
geeft zegt (blz. 28) dat hij spreken wil over de laatste vier
is ik Jaren!
-01gd Het bestaan van het toetoepstelsel wordt door hem volgehouden,
doch vreemd genoeg komen onder de in de laatste jaren door