HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 18

JPEG (Deze pagina), 755.05 KB

TIFF (Deze pagina), 7.88 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

16
en van hun voeding. Zij betalen de werklieden i11 vele streken
zeer lage loonen, en daarmede houdt elke verplichting van den
werkgever tegenover den vverknemer op. Toezicht op den vrüen
arbeid bestaat erin het geheel niet; klachten, Welke binnen het bereik
l van de gewone strafvvet vallen, worden ingevvacht, en daar de Javaan-
sche dessaman veel onderworpener en gedvveeer is dan de Delischc`
Werkman, staat daar de weg voor misbruiken, waartegen in de Koelie-
ordonnantie door bizondere voorschriften wordt gevvaakt,vvijd open.
_ 8. ,,Aan dit in de verbeelding van Mr. v. D. BRAND bestaand toe- _ 1
,,toepstelsel wordt door hem de serviliteit toegeschreven, waarmede j
,.,de planters de ambtenaren naderen? ­ _
,,Hierop alleen" - het berusten van den officier van Justitie bn den
,,Baad te Batavia in door de hulpofficieren van Justitie, d. z. de bestu- L
,,rende ambtenaren, aangebrachte strafzaken - kan Mr. vAN DEN
1 ,,BRAND, die sedert ruim 4 jaar te Medan woont, en als Jurist beter .
,,vveten moet, zgn zvvare beschuldiging gronden tegen de Delische
,,bestunrders, dat zij stelselmatig strafzaken hebben verduisterd, en
,,zgn insinuatie, dat zij zich daartoe hebben laten omkoopen." (blz. 51)
,,Doch Waarom vertelt hij niet daarbij, zooals hij van mij
,,persoonlijk heeft vernomen, dat hierop de Justitie door het ë
,,bestuur meermalen te vergeefs gewezen, en op snellere afdoening p
,,van zaken, zoo mogelük met afwijking van de rol, aangedrongen
j I ,,is ?" (blz. 52). 1
,,De naakte waarheid is dan ook, dat over de vroegere doodslagen W
,,(gepleegd door Europeanen) op de ondernemingen nog veel gepraat
,,vvordt, en zich van 1894 tot 1899 slechts een enkel geval heeft
,,voorgedaan", - bij de British Deli Maatschappij - ,,dat, als ik
,,mh niet vergis, als doodslag door onvoorziohtigheid werd vervolgd
W ,,en gestraft? (blz. 56).
l
r