HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 17

JPEG (Deze pagina), 744.84 KB

TIFF (Deze pagina), 7.82 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

E
Z 15
. dan moet ik dat al weer op grond van mijn ervaring beslist
tegenspreken. De urgentie om de kortingen wegens genoten voor-
schot te verminderen, is mij nooit gebleken, schoon ik dat zeer
zou prijzen in de gevallen, waarin dat zonder risico voorde onder-
neming kan. ­
Verder zij opgemerkt, dat in mijn geheele brochure nergens op
het goede in Deli wordt gewezen; ik heb mg daarvan opzettelijk
onthouden, omdat voor mün standpunt in de kwestie reeds goeds
genoeg gezegd was. o.a. door het Kamerlid Vnx Kor,. ` Het is dus 1
onzinnig mg het trotsch gaan daarop te verwijten.
` i Wat eindelük het afbreken van de hospitalen en van koelie~ j
» woningen aangaat, dit is zeker niet te vreezen; doch die
gebouwen zal men eenvoudig laten staan, zooals zg zgn, j
wanneer de Koelie-ordonnantie wordt ingetrokken, omdat zonder
§ zulk een ordonnantie naar müne ervaring geen Deli tabakcultuur
mogelijk is. MR. vAN DEN BRAND’S meening, als zouden die hospi~ _ l
ï talen niettegenstaande die ordonnantie zijn ontstaan, en alleen 1
de groote Maatschappüen zorgen voor behoorlgke huisvesting en 1
goede verpleging van zieke werklieden, deel ik niet. i
i Aan verreweg_ de meeste kleine Maatschappüen en partikuliere
ondernemingen kan op dat stuk niets worden verweten; trouwens L.
Mn. vnu DEN BRAND zegt zelf, (blz. 12) dat hij een hem bekende 1
kleine particuliere onderneming als voorbeeld van goede behandeling j~
h l der koelies zou hebben genomen en niet de Deli-Maatschappg. .
9 Zijn afkeer van de Koelie-ordonnantie maakt hem blind voor de
` gebreken van het stelsel van vrnen arbeid. Men zal namelijk op.lava,
waar zooveel langer particuliere ondernemingen bestaan, büna alle
in vrijen arbeid werkende. tevergeefs zoeken naar hospitalen zooals
er in Deli zoo vele zün. Daar trekken de ondernemers zich weinig
of niets aan van hun zieke uit de dessa afkomstige werklieden,