HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 16

JPEG (Deze pagina), 765.25 KB

TIFF (Deze pagina), 7.82 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

jr i
· ii Q
,,schappgen, wanneer de Koelieordonnantie werd opgeheven, over g
,,zouden gaan tot het afbreken harer hospitalen en het ontslaan
J ,,der doktoren. Het eigen belang zou haar voor het nemen van
,,dergelgke onverstandige besluiten behoeden. Hetzelfde argument t
,,geldt voor de huisvesting. En het beding, dat de werkman niet
,,tegen zgn wil van zgn gezin zal gescheiden worden, vervalt dat
,,niet bij afschaffing der Koelieordonnantie van zelf? De loonen
,,kunnen niet geringer, de kortingen daarop voor het genoten
,,voorsohot niet grooter."
‘ . Ik moet zeggen Mn. VAN DEN BRAND houdt van afdoende maat- p
_ regelen. Ter voorkoming van het aanhouden van werkliedenlanger `
dan contracttgd adviseert hg: schaf de Koelie-ordonnantie af, en ’
nu raadt hg weer hetzelfde om te beletten, dat de werkman tegen
i zgn wil van zgn gezin wordt gescheiden. Zoo voortgaande zou
i, hij er nog toe komen, al wat door menschen bezeten wordt te ï
hh willen vernietigen om diefstal onmogelijk te maken, en alle Q
nï wetten af te schaffen, opdat daartegen niet gezondigd kunne worden !
j Hg had m.i. verstandiger gedaan met te bewgzen, dat gevallen
* van scheiding van den werkman tegen zgn wil van zgn gezin,
, dikwgls genoeg hebben plaats gehad, om dit een misbruik als N
, gevolg der Koelie-ordonnantie te kunnen noemen. Ik kan mg j·
trouwens geen enkel zoodanig geval herinneren. En wat de loonen
’ aangaat, ik ben een voorstander van verhooging, en verwacht dat zg j
ook door verbetering van het gehalte der werklieden, door meerdere i
geschiktheid voorhun werk allengs verhoogd zullen worden, doch het i
bewgs, dat de loonen niet geringer kunnen, moet geleverd
worden door een vergelijkende opgaaf van de loonen in de verschil-
lende deelen van N.­I. Voor zoover mgn ondervinding gaat, zou
dan blgken, dat de Delische op verre na niet de laagste zgn.
j, Wordt met ,,niet geringer" bedoeld ,,om van te kunnen leven",
1
J .
i