HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 15

JPEG (Deze pagina), 782.89 KB

TIFF (Deze pagina), 7.91 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

13
zlische ,,ordonnantie, daar zg bij geheel vrüen arbeid even goed
door ,,kunnen voorkomen, indien er niet voldoende wordt
, van ,,gecontroleerd."
ikenen Tegen deze logica kan blijkbaar Mr. van nm BRAND niets
zelve! inbrengen, en behelpt hij zich met groote woorden, daar het hier
olgens besproken misbruik zonder Koelie-ordonnantie wel degelijk mogelgk
ur, die W is, zooals volgt uit de noot op blz. 6 müner brochure, waarin
derde gewezen wordt op het algemeen bekende feit - ik zou haast
Ogêïlllï zeggen gebruik ~ dat in Indie aan hnisbedienden dikwijls ontslag
'¤€€@¤ geweigerd wordt, zoolang zg hun voorschot niet hebben aange- .
= 1<<>m« zuiverd, dan wel zoo lang zij geen vervanger of vervangster hebben
€l&md€ gesteld. Tusschen dit misbruik en het besprokene bestaat alleen
QSCIMP dit verschil, dat het_ geen overtreding der Koelieordonnantie kan
€dï`Og‘ worden genoemd, dus niet strafbaar is, schoon het op volkomen
gelijke wüze wordt gepleegd. ­
GY mêt Over het tot het kwade geneigde van de mensehelijke natuur
S Zand wordt door mij geen woord gerept, doch met een enkel veelzeggend
mdïsê voorbeeld uit het dagelüksohe leven bewezen, dat die gevallen van
misbruik ook bij geheel vrijen arbeid voorkomen, en verder
l W@ï`k‘ gewezen op de gevallen van vermomd pandelingschap in Nederland M
¤¥b@@ïd W in den vorm van handel in blanke slavinnen, zoomede op de Q
W hun resultaten van het onderzoek naar de arbeidstoestanden aldaar.
ïêmtêü In beide gevallen is verscherping der controle noodig geoordeeld, ‘
Oestuur en daarop wordt immers op verschillende bladzijden mnnerbroohure i
I@VO€gd ten aanzien der Koelie-ordonnantie evenzoo aangedrongen.
ïhëmgïg Verder zegt hij nog (blz. 28):
B m€€ï" ,,Het goede toch, dat in Deli wordt aangetroffen en waarop onze
· Ven ,,Oud-Resident zoo trotsch gaat, is er gekomen niet door maar
i ZUDP "niettegenstaande de Koelie-ordonnantie. Niemand, om maar een
KO@H€‘ ,,voorbeeld te noemen, behoeft te vreezen, dat de groote maat-