HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 14

JPEG (Deze pagina), 718.78 KB

TIFF (Deze pagina), 7.91 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

12
,,mgner brochure) voortzettende, wil niet beweren, dat de Delische
,,werkgevers het Werkcontraet nooit hebben misbruikt, b. v. door
,,hun werklieden te dwingen na het verstrgken van
,,het contract in dienst te blgven. Doch wat beteekenen l
,,zulke misbruiken? Zij bewijzen niets tegen de ordonnantie zelve!
,,Waartegen bewgzen deze misbruiken dan wel wat? Volgens
,,den heer Koonmimn alleen iets tegen de menschelgke natuur, die W
,,onder welke codiiicatie ook, tot het kwade geneigd is. Zonder de
,,koelie-ordonnantie zou echter dit schandelgk misbruik niet mogelijk
‘ ,,zgn. Pleit dit niet voor de wegneming van het euvel en tegen
,,de voortduring van het bestaan dier ordonnantie? Kom, kom.
vvergoelgkt de oud­Resident, in Nederland komt wel de zoogenaamde
,,handel in blanke slavinnen voor, een vermomd pandelingschap
,,zoo men wil. Meent de heer Koonnivrnx werkelgk met zulke drog·
· ,,redenen zgn zaak te kunnen goed praten?
_ Dat meen ik zeker niet, zulke drogredenen heb ik echter niet
neergeschreven, doch Mr. VAN DEN BRAND poogt zgn lezers zand
in de oogen te strooien, door mijn woorden naar zijn eigenaardige
‘ ` fantasie te verdraaien. Wel staat daar:
,,lk zal echter volstrekt niet beweren, dat de Delische werk-
.,gevers het werkeontract nooit hebben misbruikt, bijvoorbeeld
E .,door hun werklieden te dwingen om na het verstrijken van hun
g ,,contract in hun dienst te blijven ter aanzuivering van genoten
l ,,voorschotten. Schoon mg hiervan gedurende mgn vijfjarig bestuur
,,slechts weinige gevallen zgn gerapporteerd - daarbij zou gevoegd
kunnen zgn; welke alle bij het Residentiegerecht zgn aanhangig
gemaakt ~·,,acht ik het toch mogelijk, dat op die wijze meer-
,,rnalen tegen de Koelieordonnantie is gezondigd geworden. Van
l .,een bepaald misbruik kan evenwel geen sprake zgn."
E . .,Die weinige gevallen bewijzen echter niets tegen de Koelie-
i