HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 13

JPEG (Deze pagina), 750.59 KB

TIFF (Deze pagina), 7.87 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

j

l

e
E
ll
l
lg ,,worden gehouden, al is dat nog niet zoo degelijk als behoort.
ï, ,,De groote meerderheid der bevolking bestaat uit Werkgevers en
4 ,,vverknemers. Geen vvonder dan ook, dat vergrijpen tegen of door
ZG ,,vverklieden het meest plaats vinden. Indien echter het getal
j
H ,,vverkgevers en vverknemers hetzelfde bleef, en geheel vrije arbeid
,,vverd ingevoerd, dan bestaat er geen enkele reden om aa11 te
j ,,nemen, dat het aantal dier vergrijpen zou verminderen. Bovendien ·
ï· ,,zouden de Werklieden de bescherming en de rechten derven, hun
1` l ,,in de Koelie-ordonnantie gevvaarborgd." (Blz. 33 en 34.)
·) ä ,,Met de ongerechtigheden en schandalen, waarmede zg (de
9 I ,,vverving van Werklieden) op Java gepaard gaat, heeft het bestuur
¥· ,,ter Oostkust niets te maken. De koelie-ordonnantie heeft hieraan
l` ,,evenmin schuld, vvant indien zij vverd ingetrokken en de tabaks·
IF · ,,cultuur op gelijken voet als thans met vrije arbeiders gedreven,
C ,,dan zou de vverving onder dezelfde controle, met precies dezelfde
1 E _ ,,schandalen en ongerechtigheden gepaard blijven gaan als thans,
· ,,vvant het zoo zeer begeerde voorschot neemt voor den Javaan elk
) ,,verschil tusschen vrüe arbeiders en koelie-contracten weg.
1 ,,Trouvvens de Javanen worden vvettelük ook nu als vrije
l ,,aIrbeiders aangeworven, en blrjven dit, totdat zij, ter Oostkust
l Naangekomen, als contractanten zijn geregistreerd." (Blz. 35).
= ,,Aan iederen emigrant wordt bn de registratie gelegenheid
· ,,gegeven om klachten - over de vvhze vvaarop hij of zij geworven
. ,,is - in te brengen." (Blz. 37).
Het wil mh voorkomen, dat Mr. VAN nan BRAND het vele door
mij beweerde goede in de koelie-ordonnantie, hierboven vermeld,
in zijn tvveede brochure met krachtige motieven had moeten bestrhdcn.
l Hu geeft alleen eenige opmerkingen ten beste, waardoor het door
r hem ingenomen standpunt eer verzwakt dan versterkt wordt.
l ,,De heer Kooanixrkx, zegt hh op blz. 29, zgn pleidooi (blz. 5 en 6