HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 12

JPEG (Deze pagina), 765.14 KB

TIFF (Deze pagina), 7.87 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

i
l
l
l
l
io
l
In ,,Nog eens de Millioenen uit Deli" wordt tegen deze op ervaring
steunende beweringen met geen enkel woord verzet aangeteekend,
waaruit m. i. volgt, dat Mr. YAN DEN BRAND de zgne - blz. 54;
en 55 ­ als zoude het ,, voor een koelie op zich zelf geen gemakkelgke
,,taak zgn, om een Europeaan aan te klagen, en er in Deli geen
,,gerechtigheid bestaat," intrekt.
i
2. ,,Die weinige gevallen van misbruikmaking - van het werk-
,, contract - bewijzen echter niets tegen de Koelie-ordonnantie, daar
,,zij bij geheel vrüen arbeid even goed zullen voorkomen? (Blz. 6.) ä
il ,,Wel beschouwd is haar geschiedenis eigenlhk die der Residentie l
,,Oostkust van Sumatra. Zonder haar zou geen bloeiende tabaks- il
,,cultuur mogelijk zijn geweest, dus het bestuur niet het voetspoor
,,zhn gevolgd van den planter naar de voor die cultuur meer of . i
,,min geschikte kustlandschappen, om daar het gezag van het
,,N.-I. Gouvernement op hechte grondslagen te vestigen. Evenmin E
. ,,zou het vasten voet hebben gekregen in het onafhankelüke Batak­
,, gebied aan de westelhke grenzen der Residentie? (Blz. 19 en 20.) I)
. ,,Er zgn trouwens in de laatste vier jaren meer strafbare feiten
,,vervolgd dan de hier voren vermelde, doch niet zooveel
,,meer en van zoo ernstigen aard, om mishandeling en
,,slechte behandeling van werklieden een speciaal Delisclie
,,0 ndeugd te noemen, als gevolg van de werking der koelie­
,,ordonnantie. Door haar is en wordt integendeel veel kwaad
‘ ,,en onrecht tegenover de werklieden voorkomen, omdat van
,,bestuurswege op het nakomen harer voorschriften toezicht moet
Eüljwwáïïle ordonnantie zelve, al wordt zn nog niet algemeen stipt
opgevolgd, heeft veel ten goede uitgewerkt. De behandeling der werklieden,
schoon hier en daar nog te wensclien overlatende, verschilt bij vroeger j
vergeleken als de dag bij den nacht, en is in elk gevalbeter, dan bn geheel
A vrhen arbeid. (Blz. 2:2 runner brochure.)
l
4 9
x
:
1 .