HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 11

JPEG (Deze pagina), 736.00 KB

TIFF (Deze pagina), 7.85 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

I hier

l
N
; ,,en niemand hem kan beletten daarheen te gaan. waar hg wil".
­ (blz. 6 mijner brochure).
i ,,Aan hen (de werklieden) werd de ruimste gelegenheid gegeven
,,tot het inbrengen van klachten, alle klachten werden nauwgezet l
. ,,onderzocht, op ondernemingen, welke in slechten reuk stonden,
, ,,speciaal het oog gehouden? (blz. 23.)
» ,,Onmiddellük nadat zg geslagen was, begaf zij zich met haar
, ,,inan naar den Oontroleur, waaruit volgt, dat de Javanen zeer goed .
,,weten, waar zg altijd recht kunnen krügen". (blz. 31.)
,,V0or zoover mn bekend, is dan ook nog nooit hierover - de ,
,,uitbetaling in dollars - door een Javaan geklaagd, schoon hg in ,
,,Deli althans er volstrekt niet tegen op ziet een klacht in te
,,brengen". (blz. 4.7.)
,,Een inlander, Chinees of Kling, die klagen wil, laat zich door
_ ,,niets en niemand daarvan terughouden, en komt waar hij wezen
,.wil, al wordt hem op alle mogelijke wijzen den weg versperd.
,,Dat de werklieden hun weg naar de besturende ambtenaren zeer
,,goed weten te vinden, blgkt uit de klachten van anderen aard,
_ ,,welke bg dezen worden voorgebracht, waarin klagers lang niet Yi
,,altüd het recht aan hun züde hebben. Bovendien is het van á
,,algemeene bekendheid, dat de werklieden dikwijls dreigen bg den ir
,,Controleur te gaan klagen, als zn met slagen worden bedreigd, E
,,0f meenen, dat hun onrecht zal worden aangedaan?
,,Hiermede wil ik echter niet beweren, dat alle rechtmatige
,,klachten bij het bestuur worden voorgebracht. In den regel klagen
,,de koelie’s niet, als het gebeurde, volgens hun begrippen, zoo erg
,,niet is. Enkelen klagen niet uit vrees, doch dit komt zelden voor,
( ,,omdat de contract-werklieden zelden gewone kamponglieden zyn,
T ,,de meesten eer brutaal dan onderdanig zijn uitgevallen door hun
-. ,,verleden." (Blz. 53.)
ng ,