HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 102

JPEG (Deze pagina), 755.17 KB

TIFF (Deze pagina), 7.71 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

ii?
·
` z
s; i
roi
gi waar zi] stonden, opdat dat afbreken niet geschiede door de
politie en de dwangarbeiders. ’
Toen wij die lastgeving aan Mr. VAN DEN BRAND mededeelden P
zeide hij ons allen: volg dien last niet op, en indien de politie of
wie ook komt om uw huizen af te breken en uw aanplantingen _
uit te trekken, dan moet gij u verzetten tot vechten toe; verder
gelastte Mr. VAN DEN BRAND ons de wapens gereed te maken, en
iq mocht daar wat van komen, dan zou hh voor de rechtbank ver-
schijnen (alle verantwoordelükheid op zich nemen).
Daarop ging llïll. VAN DEN BRAND naar den Resident en naar ii
den Uontroleur om hun te zeggen, dat indien de politie of wie ook =
kwam om onze huizen af te breken en onze aanplantingen te 1
i ` trekken uit den hiervoren vermelden grond, hh ons last gegeven ‘
1 _ I)
had ons daartegen te verzetten en te vechten met de wapens, al
kwamen daarbij dooden te vallen. Dit zeide Mr. VAN DEN
BRAND aan den Resident en aan den Gontroleur. j
Eenige dagen daarna werden wg geroepen om voor den Karapatan
ïi van Medan te verschijnen. Vergezeld van MR. VAN DEN BRAND , 4
kwamen wij daar. Toen de zaak onderzocht werd, antwoordde
MR. VAN DEN BRAND de Karapa-tan: Als de sultan de zaak in der 1
minne wil schikken (met wederzijdsch goedvinden) en alle geleden 1
·l
schade betalen, dan neem ik dat aan; zoo niet, dan zal ik eerst
de beslissing vragen van de rechtbank van het Gouvernement. {Q
Q Daarop ging hij heen.
Kort daarop werden wij weder voor de Karapatan geroepen om E
schadevergoeding te ontvangen volgens de door ons opgemaakte L
rekening, en wij gingen die in ontvangst nemen.
Van ons allen ontving alleen LIADJI OEsMAN geen betaling, aan i
E . . .. ?
wien tot oi heden vergund werd on dien grond te bli ven wonen. .
ill ¤ :> J g. ,
Het heeft ons allen zeer verbaasd, dat HADJ1 OESMAN Y
op den grond kon hln ven wonen. Y
_;i E
ïït W
li rw. g.) DEMAN M. TAGOR. 2
V rg

-
ie
li 3
l "`
t l ;
l 7*
tf Y?
ä gi
Y?
El 7
r