HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 101

JPEG (Deze pagina), 786.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.73 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

j roe
ä
trekken. Indien wij dien last niet opvolgden, dan zou de politie met
dwangarbeiders komen om onze huizen af te breken en de aan~
· plantingen uit den grond te trekken. Toen wij den Heer läainikrnk
Y vroegen, waarom ons dat bevolen werd, zeide hij, dat al die
door Tmnekon GALr1= verkochte grond deel uitmaakte
van den grond der renbaan.
Daar wij meenden, dat die grond duidelijk lzekerl aan ons
itoebehoorde, waren wij onwillig dat bevel op te volgen. Hierop
liet de controleur van Medan ons roepen, die ons last gaf, van
dien grond met spoed te verhuizen; al ons antwoorden (weerleggeni
kon toch tot niets leiden, wij moesten onze huizen afbreken en
verhuizen en onze aanplantingen uittrekken.
Niet veel dagen daarna werden wij allen opgeroepen om in de
vergadering van de Karapatan te verschgnen; en wij gingen
herhaaldelijk daarheen, opdat het geschil onderzocht
werd, doch het eind ervan was, dat wij van den Tenkoe Banda-
hara van Deli last kregen niet speed onze huizen af te breken
en onze aanplantingen uit te trekken, zonder dat wij daarvoor
eenige schadevergoeding zouden verkrijgen. Wij verzochten allen,
om de gunst van schadeloosgesteld te worden, maar ons aller
verzoek werd niet ingewilligd.
ë Wij waren allen droevig van harte, omdat wij waren verongelijkt
- in het verderf gestort - door die kwestie, zonder eenige hoep
- onze hoop was gebroken, was ten einde­ op hulp van de zijde
van het Gouvernement en van den Radja van Deli.
Daarop verwees ons de vendumeester te Medan W. G. van nan Rana
‘ naar Mr. J. van man BRAND, die pas van Samarang was gekomen
° en tijdelijk in het Medanhotel woonde, en ried ons hem onzezaak
in handen te geven. Haastig begaven wij ons naar dien Heer om
g hulp te vragen en om onze zaak door te zetten, opdat voorkomen
- werd, dat wij verongelijkt werden.
Toenwij bh hem waren, vertelden wij hem alles van onze
zaak van begin tot einde, en wp gaven hem dadelijk onze N
zaak in handen, met volledige volmacht.
ä Nogmaals kwam er een bevel van den controleur en van den
Tengkoe Pangeran Bandahara om ons tot spoedmaken aan te
[ zetten niet het afbreken onzer huizen en verplaatsen van de plek