HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 10

JPEG (Deze pagina), 693.88 KB

TIFF (Deze pagina), 7.85 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

` I ` I I

‘l
in
8
l
wordt over het werkelgke goede in Deli niet gesproken, en overigens
gemotiveerd, en met aanduiding zooveel mogelgk van de overtuigings-
stukken weerlegt, wat onjuist of overdreven in Mr. vAN DEN Br2AND’s
brochure was voorgesteld.
Wil Mr. vAN DEN BRAND mg desniettegenstaande een beschuldigde
blgven noemen, schoon hg mg ook wel aan zgn lezers voorstelt,
_ (blz. 16 o. a.) als gekleed in een geleende advocatentoga, dan heb lj
ik er vrede mede, want ik word door hem liever beschuldigd dan
geprezen, en hg zal ondervinden, hoe gemakkelijk het mg valt van
beschuldigde beschuldiger te worden.
, l
Blgkens zgn nieuwe brochure is hg het met mg in weinig op-
zichten eens, en erkent hij alleen: ,,dat het Gouvernement van N. I.
,,bg lange niet tegenover Deli zgn plicht heeft gedaan; de Indische
,,Begeering aan het Bestuur ter Oostkust geen voldoende middelen _
,,heeft gegeven om de (Koelie)-ordonnantie te handhaven. (blz.34)?
_ In hoe weinig opzichten wg het dus eens zgn, toch leggen deze
_ groot gewicht in de schaal bg de beoordeeling van tekortkomingen
van het Bestuur en misstanden.
Verder komt Mr. vAN DEN BRAND op een aantal door mg weer-
sproken feiten en beweringen, of in het geheel niet, ofniet weinig
steekhoudende, dan wel onjuiste argumenten, terug.
In het belang der zaak komt het mg noodig voor ze te vermelden,
en niet zuinig te zgn met aanhalingen uit zgn en mijn brochure,
l opdat de lezers zelven kunnen oordeelen.
1°. Nergens is duidelgker bewezen dan bg de Delische tabaks­
,,cultuur, dat het met onwillige honden slecht hazenvangen is, en 1
,,men zich daar bgna dagelgks ervan kan overtuigen, dat geen I
, ,,Ghinees, Javaan, Maleier of Batak blijft, als hg niet wil, niets -.
_
l I
i ?