HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 8

JPEG (Deze pagina), 741.85 KB

TIFF (Deze pagina), 7.37 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

_ ,.»....­.....­=a.s.«.....;......«..»».·...,.«.=à.::·.c:;:.-nx`- ....--.....;e«».;2;s.;.e«.4.:as.s.~:4~,1..gn,~.r.;¥; ..<. . LI .-..-».e.. .·

Q:
l
t - 6 -
s
voorbij gingen: ,,Helpt, helpt, daar is een man, die verdrinkt !"`
l Op zijn geroep bleven velen staan en wilden den jonge·
ë . ling helpen bij zijn reddingswerk.
i Daar verscheen onder de menigte een man van eerwaardig
1 uiterlijk, die veel woordenboeken had van buiten geleerd.
fx Hij had den titel van professor en ieder betoonde grooten
i eerbied aan den man, die den moed had gehad een geheel pv p
W leven te wijden aan nutteloozen arbeid.
X Getroffen door den toon in de stem van den hulpzoe­
. kenden jongen man bleef de geleerde staan en keek in de
richting, waarheen de jongeling wees. `Werkelijk, daar was
l een man, blijkbaar vruchtelooze pogingen aanwendend om
uit het moeras zich te redden.
Een oogenblik scheen het, of de professor den jongeling ‘
zou ter hulpe schieten.
· Plotseling echter bedacht hij zich en bleef staan.
,,Vat zeidet gij zooeven ook weer, jonge vriend?" was-
D de gemoedelijke vraag van den man, die zooveel boekjes
van buiten kende.
_ ,,0, help, help toch! Die man verdrinkt. Zie dan toch!"
antwoordde de jongeling.
· Daar verhelderde een glimlach het eerwaardig gelaat j
ë van den geleerde. Hij keerde zich tot de omstanders. s
,,lIijne Heeren!", zeide hij plechtig, ,, het werkwoord
i verdrinken bestaat uit het grondwoord clvinkeiz en het voor-
< voegsel ver, dat over, te veel beteekent. Verdrinken betee- `
kent dus overmatig drinken en wordt meer speciaal ge­
l bezigd, wanneer iemand, door toeval of uit vrijen wil te ·
y water geraakt zijnde, doordien hij niet zwemmen kan, Y
zinkt, op deze wijze te veel water inslikt en sterft. Waar
wij hier duidelijk voor ons zien een man in een moeras,
waarvan het percentage water slechts gering is, is de kans
van overmatig inslikken van water zoo goed als uitgesloten.
Van verdviv.ke·2z kan dus hier zeker geen quaestie zijn. lk
D geef toe, dat het den schijn heeft, of de man zich niet op