HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 74

JPEG (Deze pagina), 701.15 KB

TIFF (Deze pagina), 7.47 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

4*/ uw 1
I E `_ '
P,
_ _ E
·` ­­ 72 ­-­
` . .. . . ii
, noodigd was en zijn meening had gezegd, niet geheel
buiten de zaak stond.
al Nu geeft de houding van den Resident aanleiding tot ij
'Qiï j allerlei praatjes en men weet niet, wat men aan hem heeft. ig
"’ F l·li` is verteld dat hi` de toelichtin met een begeleidend 1
p { .l r .l g en ,
‘ ' schrijven aan den Gouverneur-Generaal heeft verzonden. i i
·· . . i
ë Dat geloof ik niet. l
l l Ook werd mij medegedeeld, dat hij aan den Gouverneur-
Generaal tegen een Raad van Justitie zou hebben geadvi­
lat, seerd en dat wel onder den drang der planters. Dat geloof
ik nog minder 1).
z " .. . á
Hoe het ook zij, mocht den Gouverneur­Generaal dit
schrijven onder de oogen komen, dan weet Zijne Excellentie,
i_ dat de kooplieden te Medan wèl behoorlijk recht wenschen,
de planters niet. En als Z.E. dan eens overweegt, welke
drijfveeren iemand kunnen bewegen, zich zoo met hand en
tand tegen de invoering van een behoorlijke rechtspleging
te verzetten, dan geloof ik, dat hem spoedig duidelijk zal
zijn, naar welke stem hij zal behooren te luisteren.
i ‘ 2 "" iii
{ I 1) Mag men de Jam-Bode gelooven, dan heeft de Resident werkelgl;
deze onvergefelijke zwakheid begaan. In haar nummer van 25 Februari
{Er 1904 toch wordt medegedeeld, dat door den Resident van de Oostkust
i V van Sumatra een memorie bij Z.E. den Gouverneur-Generaal is inge- ' té,
I ’v’ diend, concludeerende tegen het oprichten van een Raad van Justitie
i V te Medan! _
ip?

F·· « `êàà
l i <
3
gi
vii: i
iflfir
lia: 2
i
ïïï R ï

ëiïii i
i`$‘f*__; _` ··­­ ~ ~­»«·=·l«gT»­­-­= · ···· --j#~;;··­·­~­~r··°j‘··i"‘ ~ ~~ iiri -""i~/"* i