HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 73

JPEG (Deze pagina), 773.93 KB

TIFF (Deze pagina), 7.34 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

aan den president van de kooplieden moeten vragen, of het
couranten-bericht juist was en werkelijk het request niet
j zou worden opgezonden, en zoo ja, waarom niet. Nadat
hem de toedracht zou zijn medegedeeld, had hij een ver-
. gadering van afgevaardigden van den koophandel en van
de planters moeten samenroepen, om over de zaak zijn
, meening te zeggen. zou dan ongeveer aldus hebben
ri kunnen besluiten: ,,Mijne Heeren, het is den kooplieden
èg niet kwalijk te nemen, dat zij afzagen van het doorzenden
van hun request, waar zij door aldus van hun recht als
staatsburgers gebruik te maken, zich met den ondergang
zagen bedreigd. Daar ik evenwel het optreden der planters
ë in deze zaak ten sterkste moet afkeuren en ten diepste be-
treur, zal ik de kooplieden bij hun rechtvaardige zaak ter
j zijde staan.
i Het request, zonder eenige handteekening, met de bijbe-
hoorende toelichting zal door mij, Resident, aan ZE. den
j Gouverneur­Generaal worden verzonden, onder uitvoerige
g mededeeling van de toedracht dezer ongelukkige zaak. Het ‘
l gunstig advies, dat ik op de vergadering van 5 Juni
heb toegezegd, zal dit schrijven vergezellen. Het doet mij
leed, dat in mijn gewest een dergelijke daad van willekeur
j van de eene groep van Europeanen tegenover de andere is
_ voorgekomen. Ik hoop, dat zoo iets nooit meer geschieden
zal. Mocht dit echter wel het geval zijn, dan zal steeds de
je verongelijkte op hulp en steun kunnen rekenen."
l/Iij dunkt, dat de Resident door in dezen geest te han-
delen de sympathie van alle weldenkenden zou hebben ver-
F worven eu, wat meer zegt, zijn plicht zou hebben gedaan.
E Nu heeft hij gezwegen. En zonder nu te willen beweren, _
dat hij in zijn plicht is te kort geschoten, toch meen ik, _
dat een meer beslist optreden in deze zaak noodig ware
geweest. Immers, al zij de al of niet doorzending van het
I, request een daad, welke de kooplieden alleen aangaat, toch `
schijnt het mij toe, dat de Resident, nu hij officieel uitge-
rn-? .