HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 72

JPEG (Deze pagina), 737.46 KB

TIFF (Deze pagina), 7.34 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

.» · ik
E
_ -­- 7(Y) ­ f
;, Een paar dagen later kon men in de plaatselijke bladen
1-*, het volgend berichtje lezen: ,
,, Het Request van den Koophandel.
i Door onvoorziene omstandigheden wordt het request «
van den koophandel, hetwelk in ons nummer van ,
,·§ Zaterdag bespraken, niet verzonden". »_
Geen woord van toelichting, geen commentaar! Als altijd *
bewijst hier weer de pers, hoe zij zich haar roeping be-
wust is .... geen abonnent te verliezen.
O, wie Deli meent te kunnen leeren kennen uit de locale
li couranten, hoe ver is hij van den weg! De courant is hier
ii een mak, zooals elke andere.
De couranten zwegen dus en een lezer, die in een inge- lj
zonden stuk in de Szmmzfm Post om licht vroeg, kreeg ten
antwoord, dat er wel iets geheimzinnigs aan de zaak was
en dat er wel wat achter zou steken. Zoo huichelt men on-
wetendheid. Want, niet waar, indien men erkende, dat
Ii men de waarheid wist, dan zou men niet mogen zwijgen.
Dan zou 1nen op moeten komen tegen den onduldbaren
dwang, tegen het gepleegde onrecht. ·
Ml? Ieder ziet in, dat men niet van een Delisch journalist j
mag vergen, dat hij willens en wetens zijn eigen glazen ,
il ingooit. Wat hij niet weet, ten minste niet oüicieel weet, -
deert hem niet. Op praatjes gaat hij niet af, dan wanneer
het den geest onder de koelies betreft, die oproerig zou f
, zijn geworden door het onderzoek van 1nr. RHEMREVI
*­­""" ¤
1 i
Wat deed de Resident, toen hij vernam, dat het request
' niet zou worden opgezonden? Ik weet het niet, wel weet
ik wat hij had behooren te doen en wat ik dan ook ver- Q
. wacht had, dat hij doen zou.
Hij had, dunkt mij, daar hij officieel indertijd uitge- j,
noodigd was de vergadering bij te wonen, eveneens officieel


lllï
<;=`°"
·- -.- . aan . r. ..., V d