HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 71

JPEG (Deze pagina), 756.90 KB

TIFF (Deze pagina), 7.73 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

!
.. 69 ..
den heer VAN VOLLENEIOVEN namens het Planterscomité tegen
de kooplieden gehouden werd.
En dezen, die afstammelingen van dat liooghartige ras,
dat zich de gelijke van koningen voelde? De fiere zonen
van hen, die Hollands naam en Hollands roem hebben ge-
‘ dragen over de wateren tot. aan het einde der aarde?Deze
, s kinderen der vrijheid, door de Vaderen bevochten, door de
p zonen als het heiligste goed gewaardeerd? Wat deden zij,
deze mannen .... `? _
Deze mannen! Vergeef mij, ik vergat, dat ik van Indische
kooplieden sprak.
; ,,Bij ons hadden wij den heer VAN VOLLENPIOVEN met een
hoeraatje de deur uitgegooid", verzekerde mij een Pinangsch
koopman, die zijn verbazing en verontwaardiging over het
gebeurde lucht gaf.
De l/ledansche kooplieden gedroegen zich waardiger. Zij
wachtten zich wel, hun handen uit te steken. Na het ver-
gt trek van den heer VAN VOLLENHOVEN beraadslaagden zij over
wat hun te doen stond en na eenig debat besloten zij met
algemeene stemmen - leve deeensgezindheid! - niet op
hun eenmaal genomen besluit terug te komen, niet den
Beren nek, den Hollandschen-leeuwenek, te buigen - leve
de vrijheid! ­- doch ook, niet het request te verzenden,
doch de zaak te laten doodbloeden - leve de waardigheid!
En onder het naar huis gaan besprak men waarschijnlijk
de kortzichtigheid der Regeering, die haar decentralisatie-
r, plannen niet bij Deli aanving. Deli, het land, waar zooveel
! l volbloed Europeanen wonen als nergens elders in den Archipel;
e‘ mannen van Europeesche opvoeding en beschaving, gewoon
te leven onder wetten, die den Staatsburger de rechten
geven, welke hem toekomen en waarvan steeds zoo be- '
l hoorlijk gebruik maakt. Rechten, die hij zich niet laat ont-
wringen, nu hij ze eenmaal verworven heeft en waarvoor
­ te allen tijde ieder goed en bloed zal over hebben!