HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 70

JPEG (Deze pagina), 834.11 KB

TIFF (Deze pagina), 7.73 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

.< ‘’` D D i i ’
- 68 -­ .
en misbruik van macht. Geen werkelijk koning vraagt mijn
pen zijn hoogheid te beschrijven. Koning l/lammon roept
i; mijn diensten op -- neen, ik zou ze weigeren! - Innige
verontwaardiging drukt mij het brandijzer in de vingers,
`iji om een schandelijke daad te merken.
Het is Dinsdag, den 9"€“ Juni 1903, des avonds te zeven ­
‘, uur. Weer is er een geheime vergadering der kooplieden l
van Medan, ditmaal in de bovenzaal van het Medan-hotel. j
al Dezen keer zijn geen autoriteiten uitgenoodigd en is ook i
‘i de rcchtskundige adviseur iafwezig. Overigens dezelfde per-
sonen als op de vorige bijeenkomsten. Alleen zijn er een i
paar der ontwerpers van het request weggebleven. Naast
den president, den heer l·lAAs, lid der firma Notre en HAAR,
N een nieuwe persoonlijkheid: de heer VAN Vottnnuoven, presi­
dent van het Planterscomité, hoofdadministrateur der Deli-
Maatschappij. Deze is hier gekomen om aan de kooplieden
den wil der planters mede te deelen. Niet, dat hij eenige jl
pressic uitoefenen wil, de handel heeft natuurlijk het recht,
Wi zooveel adressen aan den Gouverneur·Generaal te richten
als hem noodig schijnt. Maar ook hebben de planters het
recht hun zaken te regelen als hun goeddunkt. En zoo, j
A wanneer dit request mocht geteekend worden en verzonden,
dan zullen van hun kant de planters een eigen importhuis
oprichten te Pinang met een eigen agentschap te Medan,
zoodat men de diensten der kooplieden voor de onderne~
E mingen ontberen kan. Dat beteekent broodeloosheid voor de
aanwezigen, maar wie dwingt hen, het request te teekenen?
Immers, kunnen nader inzien op hun besluit terug-
komen. De heeren hebben de keus: of het request niet ver- te
zenden, of hun zaken sluiten. Van dwingen is geen sprake, _
vrije verkiezing. Aan de eene zijde het request en de ruïne,
aan den anderen kant een behoorlijk bestaan en rechteloos­ ‘
heid. De beslissing wordt nader afgewacht, men wil niet
i` , dringen. .
Zoo ongeveer was de inhoud van de rede, welke door

jjçs
i’is i_,,__,.. r . MW. , De A