HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 7

JPEG (Deze pagina), 557.45 KB

TIFF (Deze pagina), 7.36 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

. 'Z Tl . `YZEYN ""D li ii E `
l · ‘
l
1
s 1
* l
E .. 3
I jl
I ,
l ï
uw DE STDMME, DE ONWETENSCHAPPELIIKE JDNGELING
EN DE PRUFESSDR.
(hlonnnun FABEL). E
lp vv «
Slaven zijn menschen die, van het oogen- . i'
blik van hunne geboorte tot aan dat van hun ._
dood, alle vrijheid missen; die hunne kinderen
weder als slaven zien opgroeien; die met hun
huisgezin worden verkocht aa.n den meest-
. biedende.
De koelies zgn volwassen inlanders, die zich
· uit vrijen wil, tegen vooraf bedongen loon,
voor zekeren tijd, tot arbeid op eene onderne-
ming overeenkomstig de daarvoor van gouver- 4
A nernentswege uitgevaardigde bepalingen ver-
`, binden.
l ......,...........
WVie aldus spreekt van ,, feitelijke slavernij j
der koelies" schiet zijn doel voorbij.
(Handelsblad, 7 Aug. 1903, Avondbl.) i
Een stomme was in een moeras gedwaald en worstelde
vergeefs om uit de zuigende modder te geraken.
Een jongeling, die den nood van den ongelukkige zag, g
beproefde een zware plank aan te sloepen om ze den lang-
zaam wegzinkende toe te schuiven. Zijn krachten evenwel ej
schoten te kort. Daarom riep hij met luide stem tot wie {
rl
il
. il