HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 69

JPEG (Deze pagina), 753.08 KB

TIFF (Deze pagina), 7.43 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

.. 67 W
was, verlof te geven het verhandelde wereldkundig te maken.
Onder degenen, die tot de totstandkoming dezer adres--
beweging hadden medegewerkt, waren behalve den reeds
genoemden agent der Kon. Paketvaart-Maatschappij, de
. Duitsche consul, agent van den N. Duitschen Lloyd, de sub-
agenten van de Ned. Handel-Maatschappij en van de Chartered .
Bank, de administrateur van de Deli Spoorweg-Maatschappij,
_ de algemeen gemachtigde van de Deli Oozmmt, alle groote
handelsfirma’s te llledan, terwijl op de vergadering werd
medegedeeld, dat ook de ,,Koninklijke" (de bekende Petroleum-
Maatschappij) haar gewichtige handteekening had beloofd.
i Den volgenden dag, Zaterdag 6 Juni 1903, bevatten de
Y beide plaatselijke bladen uitgebreide verslagen over het ver-
, handelde en sprak de Deli Ct. met trots. van ,, spijkers met
ï koppen." Deze verslagen zag ik in verschillende bladen
j overgenomen en zijn waarschijnlijk ook den lezers van dit
opstel bekend.
Ieder was verheugd over den uitslag en vooral over de
­ verkregen samenwerking, terwijl veilig de hoop mocht ge-
koesterd worden, dat de Regeering ernstig op het verzoek-
schrift acht zou slaan, waar de Resident zoo onvoorwaarde-
lijk zijn steun had toegezegd.
j Waar blijft de Koning? vraagt de ongeduldige lezer. lk
l zou hem kunnen antwoorden, dat Souvereinen de gewoonte
L hebben zich te laten wachten. En ik zou hem dit ant- N
i woorden, indien ik werkelijk een Koning had willen opvoe-
,;>· ren. Doch wat ik nu vertellen ga, is zoo weinig koninklijk,
. ja zoozeer het tegendeel ervan, dat ik bijna berouw heb,
K het woord Koning boven dit opstel te hebben geplaatst.
Dit woord toch verbindt zich in onzen geest aan ridderlijk- .
heid en openhartigheid, aan rechtvaardigheid en edelen
moed. En ik .... ik moet n gaan verhalen van verborgen i
gekonkel en laaghartigen dwang, van heimelijke intrigue j