HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 68

JPEG (Deze pagina), 815.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.43 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

i
.. G6 m
de gelegenheid gebruik maken tot het plegen van allerlei
frauduleuse handelingen. Zoogenaamde sluipaccoorden, waarbij
de eene schuldeischer boven den anderen bevoordeeld wordt,
ën zijn herhaaldelijk voorgekomen, zegt de toelichting. Maar
het toppunt van knoeierij werd bereikt, zoo vervolgt zij, .
toen de wrak staande kooplieden inzagen, dat er geen ge-
vaar in stak, alle in hun winkel aanwezige goederen tege-
lijk te verkoopen -­ het zoogenaamd verkoopen van de j
kedei (winkel) - het geld op te strijken, en met de noorder-
« zon te verdwijnen. Noch burgerlijke, noch strafactie is zelfs
in zoo’n geval mogelijk.
Nu waren in den laatsten tijd herhaaldelijk dergelijke r
5 praktijken voorgekomen en het was naar aanleiding van een Y
bijzonder frappant geval, dat de eerste vergadering der j
Medansehe kooplieden was belegd. De voortdurende en aan-
zienlijke schadeposten door de importeurs beloopen, en waar- I
tegen geen voorzorgsmaatregelen zijn te treffen, deden hen
besluiten hun grieven kenbaar te maken en verbetering te
V verzoeken. ­
Nadat de toelichting door den ontwerper nog eens monde-
ling nader was uiteengezet, werd ~ weder met algemeene
· lj stemmen - besloten haar onveranderd aan te nemen. De
heer VAN Banca Konrr, chef der firma VAN Nm & Co., i
agenten van de Kon. Paketvaart-Maatschappij, zou request
met toelichting persoonlijk aan den Gouverneur­Generaal
overhandigen, nadat het aan alle kooplieden in de Resi­ l
dentie ter onderteekening zou zijn aangeboden.
De Resident beloofde gunstig te zullen adviseeren, daar i
hem gebleken was, ook door informatie bij anderen - ,;>·
waarschijnlijk bij den President van den Landraad - en uit ,
eigen ervaring, dat werkelijk een ingrijpende verbetering_ V
van de burgerlijke rechtspleging in het gewest een eisch
des tijds was.
Zoo was men vol goeden moed en besloot de geheim-
zinnigheid te laten varen en aan de pers, welke uitgenoodigd
xii;