HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 66

JPEG (Deze pagina), 806.09 KB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

[
- 64 -
dat glibberig terrein zal verdwalen, wanneer ik aan het i
eind mijner geschiedenis zal gekomen zijn.
Want ik heb 11 een geschiedenis te vertellen. Een ver- .
haal uit het Oosten zal, naar ik hoop, in Holland nog 1
steeds welkom wezen. Ik wil 11 gaan verhalen van een _ H
koning, een alleenheerscher, wiens macht nog grooter is g
dan die van een Resident. 1
g Maar één teleurstelling kan ik 11 niet sparen: het verhaal
is historisch, zoodat wie een roman in een notedop ver- 1
wacht, teleurgesteld zal zijn. En wie na de lezing onge- H
loovig het hoofd schudt en beschuldigt van toegeven
. aan grillige verbeelding, hem antwoord ik, dat ik een lief
ding wo11 geven, als hij gelijk had. ,
ii, En n11 het verhaal.
Zaterdag, 23 Mei 1903, zijn de kooplieden te Medan te
ilzïf . hoop geloopen en hebben een geheime vergadering belegd
in het kofïiehuis van De Boer. Wat op die vergadering be-
handeld en gesproken is, kan ik u niet mededeelen. Wel,
dat de aanleiding was het staken van betaling door een 1
Chineeschen handelaar, en het resultaat, dat men met alge- ·
jj, meene stemmen besloot zich per request te wenden tot den ,
Gouverneur­Greneraal tot het verkrijgen van een betere H
burgerlijke rechtspleging. Het opmaken van dit verzoek-
schrift met een bijbehoorende toelichting werd opgedragen j
aan mr. van DEN BRAND, die dezen arbeid belangeloos aan-
vaardde en volbracht. Er werd spoed achter gezet en binnen
1 veertien dagen -- den ödm Juni 1903 - had een tweede
vergadering in bovengenoemd koffiehuis plaats; tot bijwoning
waarvan men den Resident en den President van den Land-
A raad te Medan had uitgenoodigd. De laatste was verhin- Q
derd, de eerste verschenen.
Het request werd na een kleine redactiewijziging met
algemeene stemmen aangenomen. De inhoud ervan was
uiterst kort. De - toekomstige -- onderteekenaars gaven
i‘§ê<° eenvoudig te kennen, dat zij als kooplieden of bij den l

" 1* . 1
1
ä
gx ' l
dès-; .·... 1 in .. . . .. ..,, _r-...._,, ..... T., ,_ _ ,.