HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 65

JPEG (Deze pagina), 679.02 KB

TIFF (Deze pagina), 7.46 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

I DE KONING VAN DELI. 1)
De Nederlandsche kooplieden hebben den naam een stoer
ras te zijn, welks hoofddeugden gevoel van onafhankelijk-
‘ heid en eigenwaarde vormen. Welke Nederlandsche hande- j
laar verhaalt niet met trots van dien koopman-burgemeester
jj van Groningen, die zich door een prinses van_ koninklijke i
bloede als gelijke wist te doen behandelen, of beroemt zich
E niet graag op de Amsterdamsche vroedschap - allen koop- '
lieden, mijnheer! - die een Willem III moest ontzien?Het .
zijn de Hollandsche kooplieden geweest, die de eerste vloot I
V naar Indië uitrustten. Zij zijn het geweest, die de sma­ _
ragden van Insulinde, welke de kroon onzer Koningin
jthans sieren, den Portugeezen en Spanjaarden ontrukt, den
al Engelschen betwist hebben. De schepen, die de specerijen
j kwamen halen, brachten tevens de kanonnen, die eerbied
voor den Hollandschen standaard in de ooren der Ooster- N
il lingen zouden bulderen en ontzag bij de mededingende
volkeren.
Het zijn de kooplieden, die Indië voor Nederland hebben
veroverd en behouden. Is het dan wonder, dat de koopman .
in de Oost zich eenigszins voelt en van tijd tot tijd zijn P
lf; wrevel uit, dat hem zoo weinig rechten - staatkundige, L
geen in- en uitvoerrechten - zijn toegestaan? ~ i
De scherpzinnige lezer vermoedt, dat ik over de aan-
staande decentralisatie wil spreken. Toch is dit mijn doel
voor heden niet, hoewel .... misschien dat ik nog even op
1) Overgedrukt uit De Nederlander van 2 November 1903.
li
l I I