HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 64

JPEG (Deze pagina), 682.06 KB

TIFF (Deze pagina), 7.46 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

J Srï ‘:."" "`T"""1"""""" ‘v‘ . ·r~·r··vr««-¤-- · ­·~ «-«­­r‘ ­_­ '­ ­v-·« -­­ ­` ~` - ( r· ~­ . -..«-­-Hy? ­-«­ ,.-_,«-V V,«­­m iw, -«­~r» e-««.,.w«.,..·­..»­.,.,. . ·
i. ­ 62 ­ f
hebben verkregen. Nu weet ik wel, dat die straf ten hoogste
jp, drie maanden dwangarbeid zou zijn geweest, doch gestraft
zouden de menschen zijn geworden! Nu zou zelfs geen
; Vargas in hun daad misdrijf of overtreding kunnen bespeu- *
ren, zoolang hij de koelie-ordonnantie niet kende. Het
moet ieder evident zijn, dat een ordonnantie, welke derge-
lijke toestanden mogelijk maakt, ten spoedigste dient te .
é worden afgeschaft. J
i ,; l
l=¤_ Ik hoop ook den heer Cnniinn door het vorenstaande te
hebben overtuigd, dat de wortel van het kwaad elders
moet worden gezocht, n.l. in het verkeerde beginsel der _
j koelie­ordonnantie. En nu wensch ik het beroep te doen,
{ waarvan ik in het begin van dit opstel sprak, op zijn .
`ïl hoedanigheden van ,, man van de daad" en van ,,Indisoh
specialist". Ik wensch hem te verzoeken, zijn machtige j
stem te voegen bij mijn zwak geroep om recht. 1) Als ,,Indisoh ï
specialist" zal zijn woord niet nalaten grooten invloed uit
ll I nu • •
.‘¥° te oefenen. Als man van de daad" zal hi niet verzuimen
jij == J ..
een gelegenheid aan te grijpen, die hem in onze geschied- r
boeken de eervolle plaats zal bezorgen van kampvechter
voor de menschelijkheid en beschermer van den Javaan.
li; f of r is i
j 1) Tot mijn leedwezen heeft de heer CREMER aan mijn oproep niet je
voldaan. Bij de behandeling der Delische toestanden het vorig jaar in
de Tweede Kamer heeft deze afgevaardigde gezwegen. j
é. $
al I
Ei
i E i
j lit
ie, ·^ ,1
ii l ë
ii ïg
ig
its, t
iiêï Xi

ii ï2
ie . ik
" xii i
ris i
=j«: j
i z

Qè"·-¥'ï¤-G . I r ~ · · · i." ·""""""fCtT*""’ '· ~· ~‘7’"ï;ïï:?‘* ‘”·"·· ·’ " "" '*""