HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 63

JPEG (Deze pagina), 789.14 KB

TIFF (Deze pagina), 7.46 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

Q ’ ,2
j - 61 -
4 toen zij door de Deli-Maatschappij werden geëngageerd,
i geen schurken geweest en kan zelfs veilig worden aange-
nomen, dat ­­ in het algenieen gesproken -op hun gedrag
en levenswandel weinig of niets te zeggen viel. De Deli-
Maatschappij staat in Holland als de beste tabaksmaat­
i schappij bekend en het moet indertijd lang niet gemakkelijk
geweest zijn, om als assistent te worden aangenomen. Het
, aanbod overtrof verre de vraag en de bestuurders in Hol-
land maakten een goed gebruik van de gelegenheid, dat
l zij kiezen konden. Met meer of minder recht beschouwden
zich dan ook steeds de geëmployeerden van de Deli-Maat
schappij als de elite der planters en zagen eenigszins neer i
i op de collega’s, die buiten die maatschappij stonden.
i En toch worden er in dat keurcorps meer dan een ge- l
vonden, die zich tot handelingen laten verleiden, waarvoor L
zelfs een mensch van de laagste ontwikkeling terugdeinst. i
Nog eens: hoe komt dat? En vooral, hoe komt het, dat l
wij als regel bij den Europeaan overal hetzelfde verschijnsel ,
van degeneratie en decadentie zien, waar de koelieordon- ,
nantiën bestaan, en elders ­~ wederom als regel - niet`? r
ls dat louter toeval? Werdeii door een zonderlinge voor- i
ë beschikking ­ menschelijk gesproken - juist naar de ge-
westen, waar de koelieordonnantiën van kracht zijn, steeds
, menschen gezonden, van nature meer dan anderen tot
wreedheid en onmenschelijkheid geneigd? Dit immers is niet
aan te nemen. De fout schuilt elders. De fout ligt in de
k oelie-ordonnantie.
i Zie, wanneer de twee Javanen, wier mededeelingen ik ,
H in dit schrijven heb openbaar gemaakt, ontdekt waren ge-
worden, dan zouden zij, indien de administrateur hunner
onderneming dat gewild had, gestraft hebben moeten wor-
den door den Magistraat, omdat zij zonder verlof de onder-
neming hadden verlaten. En aan den anderen kant staat
het vast, dat zij zoodanige vergunning van dien administra- _
teur - de lezer kent ’s mans welwillendheid--niet zouden