HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 62

JPEG (Deze pagina), 783.00 KB

TIFF (Deze pagina), 7.46 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

E
l
li - Go - j
g die om nietige redenen door dien assistent waren afgeran­ .
seld. Laat ik den lezer met de opsomming dezer zaken niet i
ij W verder lastig vallen. Of kan het u nog interesseeren, dat
RASIDIN geranseld werd (met den rotan), omdat hij den
ijvgj grond onvoldoende had aangehoogd aan den voet van een .
,Q paar planten? Of wel, dat hij door den administrateur ge-
schopt en weggejaagd werd, toen hij obat kwam vragen
tegen koorts?
jj Het blijft borduren op hetzelfde stramien. En ik ben
bang, vervelend te worden, indien ik voort zou gaan Uw
aandacht voor allerlei kleinigheden te vragen.
Neen, hier voegt geen sacasme, hoe scherp het ook vlijme.
Hier past de zweep der heilige verontwaardiging. i
Kleinigheden! Goddank, zoo noemt ze alleen wie in dit l
land van ongerechtigheid zedelijk is ten onder gegaan; wie
i niet de kracht heeft bezeten, weerstand te bieden aan de
verderfelijke werking van een onzedelijk stelsel. Want het
is het s/clscl, het stelsel van onvrijheid aan de eene zijde
­_ en buitensporige macht aan den anderen kant, die van
fi deze lieden gemaakt heeft, wat ze zijn. Toen zij uit zijn
_ gekomen, klopte hun hart toen niet voor al wat mensche- A
lijk is en goed? Hadden zij zich niet voorgenomen, deze f
jonge mannen, allen van goede opvoeding en uit den be-
schaafden stand, om rechtvaardig te zijn tegenover hun i
_i toekomstige ondergeschikten? Was het niet hun ernstig
° j, voornemen zachtzinnig te zijn en te helpen, waar hun steun
zou worden gevraagd? Zweefde niet voor hun oogen het
beeld, hoe zij nuttig en behulpzaam zouden wezen voor wie j
onontwikkeld waren en hulpbehoevend? Zagen zij zich niet
reeds in de toekomst als den man, voor wien de arbeiders
eerbied zouden hebben, o zeker! maar dien zij ook zouden
liefhebben, omdat hij goed voor hen was?
-~
¢; Q
Ongetwijfeld zijn deze drie mannen van goeden huize,

gi 1