HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 61

JPEG (Deze pagina), 716.19 KB

TIFF (Deze pagina), 7.45 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

jj
.. 59 _
het oog niet te zien was. Overigens was het een bijna vol-
dragen kind. .
Toen ik ongeveer 4 maanden geleden naar den admini-
strateur onzer onderneming ging, om obat (geneesmiddelen)
Q te vragen, omdat ik buikpijn had, heeft deze mij afgeran­
seld en zoodanig in mijn gezicht geslagen, dat ik een ,
bloedneus opliep.
Het verhaal van TJI'l`ROl’AWIRO. g
il l
Ik heet Tnraornwino en ben contract-koelie op dezelfde
onderneming als Boem. Ongeveer 2 maanden geleden was
ik met verlof van den mandoer KATEP thuis gebleven, om
l maatregelen te nemen voor de begrafenis van mijn kind, t
dat ’s nachts gestorven was. Tegen 8 uur ’s morgens kwam.
de administrateur in de koelieloods en gaf mij een pak j
slaag, omdat ik niet naar het werk was gegaan. lk ver~ H
telde hem, waarom ik niet gegaan was en dat ik van den
ii mandoer verlof had. Daarop wees ik hem op het lijkje en
ij vroeg een voorschot van twee dollars om een lijkkleed te i
i koopen. Hierop sloeg de administrateur eenige malen
· met de vuist in het gelaat en op mijn rug en gelastte mij
l naar ’t werk te gaan, wat ik dan ook gedaan heb. Toen
j ik om elf uur thuis kwam, vertelde mij mijn vrouw Kmxmx,
dat Dirowiknomo, de tuinjongen van den administrateur,
op zijn bevel mijn kind zonder eenige formaliteiten ergens
op de onderneming begraven had.
Op mijn vraag, of zij nog van andere mishandelingen
wisten, deelden zij mij mede, dat een zekere Sonivfmm door
den assistent Y een korten tijd geleden zoodanig met een
rotan was geslagen, dat hij een half uur bewusteloos was
geweest. Dit was geschied, omdat Somnrrii bij het tjang-
kollen vergeten had de lalangwortels uit te trekken.
Ook noemden zij mij nog de namen van andere koelies,
i