HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 60

JPEG (Deze pagina), 790.13 KB

TIFF (Deze pagina), 7.45 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

f
- ss ­
Op een avond, nu ruim twee maanden geleden, berichtte
mij mijn huisjongen, dat er een paar koelies waren om mij
t te spreken. Mijn verwondering was niet gering, maar ik H
liet de menschen binnenkomen en vroeg, wat zij verlangden.
Nadat zij zich kleermakersgewijze op den grond hadden i
, nedergezet, deden zij de volgende verhalen, welke ik
‘ op hun verzoek opteekende en den volgenden dag aan Mr. t
Rumianv mededeelde. Beiden , waren koelies op een der
bloeiendste ondernemingen van de Deli­Maatsehappij, vlak
_ Medan gelegen, en waren weggeloopen, om hun leed te
‘ gaan klagen bij den ,, toean fiscaal" (den Officier van Justitie),
, die, naar vernomen hadden, uit Batavia gekomen was, ‘
om hen en hun lotgenooten te helpen. Daar evenwel de ig
tï. ,,toean flscaal" een groot heer was, dorsten zij hem zoo
laat op den avond niet te storen en riepen zij mijn bemid-
i‘ , deling in. Nadat zij hun hart hadden uitgestort, en ik mijn
" aanteekeningen had gemaakt, vroegen zij verlof heen te
ide? gaan en gingen terug naar de onderneming. “
j, Ziehier de verhalen: ‘
Het verhaal van BOHIN. j
Mijn naam is Box-nn. Ik ben getrouwd met AZMMAH. Ook Y
if mijn vrouw is contract-koelie op dezelfde onderneming als .
ik. Ongeveer twee maanden geleden werd mijn vrouw met i
_ nog drie andere contract-vrouwen door den assistent X ge-
; ,, slagen, omdat zij niet genoeg wormen hadden gezocht. Mijn
vrouw was toen ongeveer 8 maanden zwanger. De assistent
sloeg haar eerst met den rotan eenige keeren over den
rug en gaf haar daarna een paar schoppen in de lende.
Mijn vrouw gevoelde terstond daarop hevige pijnen en kon
niet meer loopen. Ik heb haar toen naar huis gedragen.
Voortdurend bleef zij nu klagen over pijnen, doch deed zoo-
veel mogelijk haar werk. Ongeveer 20 dagen na de mis-
handeling beviel zij ontijdig van een dood kind. Het voor-
hoofd was aan den linkerkant geheel ingedeukt, zoodat
ti•;_,___ _ V 4, ;__ , ..i__,i__,-.,..,_ he l